educación,

Loading...

26/1/15

Protocolo básico de intervención contra o maltrato infantil no ámbito familiar

Protocolo editado no 2014 polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e actualizado á intervención nos supostos de menores de idade víctimas de violencia de xénero. Inclúe as pautas a seguir nos casos de maltrato familiar xunto cos pasos a dar nos ámbitos social, educativo, sanitario, policial e xudicial.

Accede a este protocolo oficial facendo clic na imaxe

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/MaltratoInfantil_accesible.pdf

24/1/15

Proceso de selección para incorporarse ás escalas de tropa e mariñeiría

O Ministerio de Defensa convocou proceso de selección para cubrir as prazas para o acceso de nacionais e estranxeiros á condición de militar de tropa e mariñeiría. Ofértanse 1950 prazas, correspondentes ao Ciclo de Selección número 1. Do total de prazas, os estranxeiros poderán optar en concorrencia cos españois a 40. 

 


DATA: 24/1/2015 a  12/2/2015

REQUISITOS:
 • Ter a nacionalidade española ou a dalgún dos países incluídos na convocatoria.
 • Ter cumpridos 18 anos e non cumprir 29 ao día seguinte ao de incorporación ao centro de formación correspondente.
 • Carecer de antecedentes penais, e non ter aberto en calidade de procesado ou imputado ningún procedemento xudicial por delito doloso.
 • Non estar privado dos dereitos civís.
 • Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas, ou dos órganos constitucionais, ou dos órganos estatutarios das comunidades autónoma, nen estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas.
 • Posuír a aptitude psicofísica necesaria.
 • Estar en posesión como mínimo, do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou os seus equivalentes.
 • A participación no proceso de selección iniciarase coa aceptación da solicitude de cita previa. Para este 1º Ciclo de Selección, o prazo de solicitude de cita previa finaliza o 12 de febreiro de 2015.
MÁIS INFORMACIÓN: 
BOE 23-01-2015
Web do Ministerio de Defensa

Área de Recrutamento A Coruña
Avda. Alférez Provisional, 15
15006 A Coruña
Tlf. 981 121 752  

23/1/15

Cadernos para a paz. ESO e Bacharelato

Proposta de actividades de Orientación Andújar para traballar o tema da paz nas titorías. Consta de dous cadernos, o primeiro vai destinado a 1º e 2º da ESO, mentras que os destinatarios do segundo son 3º e 4º da ESO e Bacharelato.

1º e 2º DA ESO

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2012/01/tutorias-para-trabajar-la-semana-de-la-paz-actividades.pdf


3º e 4º DA ESO E BACHARELATO

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2012/01/tutorias-para-trabajar-la-semana-de-la-paz-actividades-segundo-ciclo-y-bachillerato.pdf

22/1/15

Atención educativa ao alumnado con discapacidade motora. Guía

Publicación editada pola Junta de Andalucía onde se aborda a problemática do alumnado con discapacidade motora. Inclúe unha información xeral, a descripción das características deste alumnado, o proceso de avaliación, a relación coa familia e diversos recursos.

Para acceder á información, fai clic na imaxe

https://drive.google.com/file/d/0B8adxFxiTeS6eDFnazkzVm5oeGs/view
Fonte: Blog Oratio Orientaton

21/1/15

GALICIA: PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO. CONVOCATORIA 2015

A Consellería de Educación convocou as probas para a obtención do título de bacharelato para maiores de 20 anos correspondentes ao ano 2015. REQUISITOS DOS ASPIRANTES:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2015.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou  réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2014/15.
O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria
das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.


PRAZO DE MATRÍCULA: Entre o 16 e o 27 de febreiro de 2015.

DATA DO EXAME: 24 de abril de 2015, en sesións de mañá e tarde.

LUGAR: IES San Clemente de Santiago de Compostela

LUGARES PARA A INSCRIPCIÓN:
 • Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero, 3, 15003, A Coruña.
 •  IES San Clemente, rúa San Clemente s/n, 15705, Santiago de Compostela.
 • Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo.
 • Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomaior, 4, 32002, Ourense.
 • Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26, 36002, Pontevedra.
 • Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8, 1º, 36202, Vigo.

ORGANIZACIÓN DA PROBA:

Consta de dous exercicios:
 1. Exercicio de materias comúns: a) Primeira parte: lingua galega e literatura; b) Segunda parte: lingua castelá e literatura; c) Terceira parte: lingua estranxeira; d) Cuarta parte: cuestións das materias de ciencias para o mundo contemporáneo, de filosofía e cidadanía, de historia da filosofía e de historia de España.
 2. Exercicio de seis materias de modalidade: Para superar cada exercicio cumprirá obter unha cualificación igual ou superior a 5 e, polo menos, un 4 en cada unha das súas partes.
MÁIS INFORMACIÓN:

Se tes intención de presentarte, consulta as seguintes ligazóns:

GALICIA: PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO. CONVOCATORIA 2015A Consellería de Educación convocou as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro do 2015.


MATRÍCULA:

 - Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.
- Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.
 As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

 DATAS DOS EXAMES: 29 de maio e 9 de setembro para as respectivas convocatorias (sesión de mañá e tarde).

REQUISITOS DOS ASPIRANTES:
 1. Ter cumpridos dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.  
 3. Non estaren inscritos para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).
 4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial. 
 5. O alumnado matriculado durante o curso 2014/15 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións: 
  1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
  2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
DOCUMENTACIÓN:

a. Solicitude de inscripción 
b. DNI o pasaporte
c.Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados.
d. Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no
caso de que se solicite a exención de lingua galega.
e. Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento
de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da 

Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta.

LUGAR DA MATRÍCULA: 

En 12 centros educativos das catro provincias galegas. Concretamente en A Coruña, farase nos seguintes: 

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra A e a letra L: Centro EPA Eduardo Pondal,
rúa Pepín Rivero, 3, 2º andar, 15011 A Coruña.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra M e a letra Z: IES Rafael Dieste, prol. Manuel
Murguía/esq. rolda de Outeiro, 15011 A Coruña.


Os restantes centros figuran na convocatoria do Diario Oficial de Galicia.

ORGANIZACIÓN DA PROBA:

A proba consta de tres exames:
 • Ámbito científico-tecnolóxico: abrangue contidos de matemáticas, de ciencias da natureza e de tecnoloxía.
 • Ámbito social: inclúe contidos de ciencias sociais, xeografía e historia, de música e de educación plástica e visual.
 • Ámbito lingüístico: abrangue contidos de lingua galega, de lingua castelá e dunha lingua estranxeira (inglés ou francés).
Os exames son de resposta pechada (tipo test) e haberá unha redacción en lingua galega e outra en lingua castelá. 
MÁIS INFORMACIÓN:

Se tes intención de presentarte, convén que consultes os seguintes enlaces:

20/1/15

Como entrenarse para unha entrevista de traballo

No portal todoFP.es atopamos unha ferramenta deseñada para que practiques como debe desenvolverse unha entrevista de traballo. O seu obxectivo é axudarte a preparar as respostas máis axeitadas dunha entrevista real.

Accede á ferramenta facendo clic na imaxe

http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate/entrevista-trabajo.html

18/1/15

Guía rápida para profesores de alumnos con altas capacidades

Guía de A. Antonio Pina que pretende ordear e resumir algunhas ideas respecto do alumnado con altas capacidades, así como propor opcións á hora de atendelo.

Fai clic na imaxe para acceder á guía 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/01/GUIA-RAPIDA-PARA-PROFESORESCON-ALUMNOS-CON-ALTAS-CAPACIDADES.pdf

Fonte: Orientación Andújar

16/1/15

Resolución positiva de conflictos. Guía para familias

Guía editada pola CEAPA (Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais de alumnos) que aporta información para que pais e nais se sintan competentes e aprendan novas ferramentas e habilidades para manexar os conflictos familiares entre poroxenitores e fillos e fillas. Inclúe estratexias para relacionarse mellor, para potenciar o bo trato, etc.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/guia_resolucion_positiva_de_conflictos_ceapa.pdf

14/1/15

Guía de educación sexual para familias e profesionais

A guía "¿Hablar con mis hijos sobre qué? ¡Sexualidad! Pues sí...!", elaborada por Salud de Altura (Quito-Ecuador), aborda a cuestión da sexualidade de modo ameno e práctico. Fai fronte a temas como a importancia de falar cos nosos fillos, o mellor momento para facelo, de que falar... Inclúe ademáis unha completa guía de desenvolvemento sexual de rapaces e rapazas entre 0 e 18 anos.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe


http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2014/06/GUIA_Educacion_sexual.pdf


Fonte: Psicopedia.org

12/1/15

Simuladores de Formación ProfesionalO Ministerio de Educación, a través do Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), desenvolveu unha serie de simuladores para nove Familias de Formación Profesional. Neles preséntanse, mediante simulacións interactivas, contidos incluidos nos currículos oficiais, plantexando casos reais que poderán sucederlle ao alumnado na súa futura vida laboral.

Para acceder aos simuladores, fai clic nas distintas Familias Profesionais

11/1/15

Proceso de acreditación de competencias profesionais 2015 en GaliciaA Consellería de Educación ven de convocar  o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral (e/ou aprendizaxes non formais) en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais.

As unidades de competencia e o número de prazas obxecto desta convocatoria son as recollidas no anexo I da Orde do 16 de decembro de 2014 (DOG do 02/01/2015).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Do 8 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2015, ambos  incluidos.
 
A solicitude deberá ser cuberta e xerada pola aplicación informática que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion que logo se imprimirá para a súa presentación, na secretaría dos centros onde se vaia desenvolver o proceso (relación centros no Anexo II da orde).

MÁIS INFORMACIÓN:
- Departamentos de Orientación dos CIFPs
- www.edu.xunta.es/fp/acreditacion 

A diversidade afectivo-sexual para adolescentes. Guías

Nesta entrada comparto dúas guías sobre a diversidade afectivo-sexual para adolescentes editadas pola ONG Xente Gai Astur. As guías, que teñen formato de cómic, levan por nome "Carol, una chica de mi instituto" e "Guille, un chico de mi instituto". Ámbalas dúas misturan as peripecias que lle ocurren a Carol e Guille, dous alumnos de instituto, con reflexións sobre a homosexualidade na adolescencia.


Alumnado con altas capacidades intelectuais. Orientacións educativas


Manual editado no ano 2013 polo Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura do Gobierno Vasco. Inclúe os seguintes apartados:
 1. Introducción
 2. Altas capacidades intelectuais. Conceptualización
 3. Características
 4. Necesidades
 5. Mitos e realidades
 6. Como recoñecer ao alumnado.
 7. Resposta educativa
 8. A familia
 9. Normativa (ámbito internacional, estatal e autonómico)
 10. Glosario
 11. Bibliografía
Para acceder ás orientacións, fai clic na imaxe

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100012c_Pub_EJ_altas_capacidades_c.pdf

7/1/15

Actividades do Plan de Acción titorial para a ESO


Publicación da Región de Murcia que leva por título "La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria", e da que son autores José Manuel López García, Mª Carmen Ramón Reyes e Fulgencio Sánchez Morales. Trátase dun completo manual de actividades, dispoñible únicamente en versión web, que ten como obxectivo ser un instrumento e unha referencia para activar as titorías e darlle ao profesorado-titor a seguridade de ter un repertorio de recursos variado onde non teña que improvisar. Hai unha planificación de actividades secuenciadas por trimestres para cada curso da ESO.

Accede ao manual facendo clic na imaxe 

 http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/tutorial/index.html

6/1/15

Recursos ocio en familia e ocio saudable

No mes de decembro, o tema central dos tweets do equipo de  "Tuitorientadoras y Tuitorientadores de Guardia"a través da súa conta en Twitter, foi o ocio saudable e en familia, cos hashtags #OcioSaludable e #ocioenfamilia.

No seguinte Storify, elaborado por Alberto del Mazo, están recollidos os tweets máis salientables. Convídovos a que lles botedes un ollo.

3/1/15

LOMCE: Real Decreto novo currículo de ESO e Bacharelato
Coa súa implantación, asignaturas como Tecnoloxía, Educación Plástica, Música e Filosofía, entre outras, veranse relegadas a materias optativas, có que a súa presencia no currículo quedará sensiblemente reducida.

Tócalle agora ás distintas Comunidades Autónomas desenvolver os correspondentes Decretos.

2/1/15

Probas de acceso á Universidade 2015 Galicia

A CIUG publicou o calendario xeral da PAU 2015. Podes consultalo aquí


Centros pau 2015 - calendario acceso curso 15-16 from Silvina Paricio TatoAquí tes a oferta de prazas e notas de corte 2015
Finalmente, podes consultar aquí os parámetros de ponderación 2015 da
fase específica das PAU.31/12/14

Curtas con valor educativo

No blog "Crea y aprende con Laura", de Jesús Hernández, atópase un listado de curtametraxes con valor educativo (en torno a 300) que está a ser actualizado continuamente. Moitos deles son idóneos para empregar nas titorías. Convídovos a que lles botedes un ollo. Cada curta vai acompañada dun pequeno comentario explicativo.

29/12/14

"Cómo decírselo a tu familia". Guía para xoves LGTB

Guía editada pola Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) coa colaboración da Asociación de Madres y Padres de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (AMPGYL) e subvencionada polo Ministerio de Sanidad y Política Social. O seu obxectivo é informar a rapaces e rapazas gais, lesbianas, bisexuais e transexuais do proceso polo que adoitan pasar as familias cando fillos e fillas lles revelan a súa identidade sexual e de como poden abordar este tema con elas. A guía se acompaña dunha relación de recursos para xoves LGTB e as súas familias.

Accede á guía facendo clic na imaxe

https://orientacascales.files.wordpress.com/2014/12/guiacomosalirdelarmario.pdf

26/12/14

"Las desventuras de Peter y Twitter". Vídeos

Presento aquí completa unha lista de reproducción da serie de animacións obra de Pantallas Amigas que leva por título "Las desventuras de Peter y Twitter". Nela figuran distintos consellos para que rapaces e rapazas fagan un uso responsable da rede social "Twitter". O protagonista dos vídeos é Peter, un rapaz un pouco inquedo e atravesado ao que lle gusta estar en contacto coas súas amizades e compartir cousas vía Internet. Twitter é unha das súas aplicacións favoritas, pero en ocasións, ben pola súa falta de experiencia, ben por mala sorte ou ben por descoñecemento de como funciona a famosa rede social, ten algúns problemillas.

A lista inclúe un total de doce vídeos. Cada un deles aborda unha cuestión concreta. Ao inicio figura un decálogo resumido sobre os dez consellos que compoñen o conxunto e un trailer de presentación da serie.

Un recurso didáctico e ameno para aprender o bo uso das redes sociais.

Becas Bacharelato en EE.UU. e Canadá. Fundación Amancio Ortega
A Fundación Amancio Ortega convoca 200 becas para alumnos e alumnas españoles interesados en estudar en Canadá e Estados Unidos un ano escolar equivalente ao Primeiro curso de Bacharelato.

OBXECTIVOS:
 • Mellorar os coñecementos de lingua inglesa e a formación integral do estudante.
 • Potenciar a capacidade de adaptación e aprendizaxe nun novo contorno.

SERVIZOS INCLUIDOS:

Cada unha das becas para o curso escolar 2015-2016 inclúe 3 fases: preparación e saída, estanza en Canadá ou Estados Unidos, e retorno á cidade de orixe.

REQUISITOS:

Dirixido a estudantes de 4º ESO do territorio español que teñan unha nota media de 7,5 en 3º ESO e 8 en inglés.

INSCRICIÓN:
Do 7/1/2015 ao 9/2/2015 
DOTACIÓN:

Escolarización nun centro educativo "High School" durante un curso escolar (10 meses, agosto/setembro de 2015 a xuño/xullo de 2016.

25/12/14

A diversidade sexual. Vídeo

A diversidade sexual explicada en tres minutos de manera didáctica y clara. Unha animación de Lionel Skliar e ilustrada por Apen (Juan Devoto) que formou parte do Festival de cine pola diversidade e inclusión en Buenos Aires (Argentina). O obxectivo desta curta é axudarnos a comprender a diversidade sexual e de xénero que existe na nosa sociedade, e explicarnos por que razón debemos aceptala e celebrala como algo positivo.Deixo aquí o enlace á web, onde se clarifican conceptos como:
 • Sexo vs. xénero
 • Identidade de xénero vs. orientación sexual
 • Diversidade sexual e de xénero nas distintas culturas urbanas

21/12/14

Educación a favor da paz, a tolerancia e a igualdade. Guía familias

Guía editada pola CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) cuxo título completo é "Educación para  a paz, a tolerancia e a igualdade, contra a violencia, a xenofobia e o racismo". O seu obxectivo é proporcionar ferramentas ás familias para que se poidan manexar na vida cotiá cos conflictos que xurden na casa ou que fillos e fillas traen da escola a casa. Consta dunha introducción seguida de sete capítulos nas que se abordan as seguintes cuestións:
 • O conflicto
 • Estilos de resolución de conflictos
 • O diálogo. Estilos de comunicación
 • Xestión e recoñecemento das emocións
 • Educación intercultural para evitar a xenofobia e o racismo
 • Estereotipos e prexuizos
 • Recursos a ter en conta
A súa lectura é amena. Os diferentes temas son tratados partindo de exemplificacións prácticas.

Accede á guía facendo clic na imaxe

http://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/Guia%20paz%20tolerancia%20e%20igualdad.pdf

Caderno de Orientación 2º Bach. 2014/2015

Caderno de orientación académica elaborado polo IES "Benjamín de Tudela". O seu obxectivo é axudar ao alumnado no proceso de toma de decisións sobre estudos futuros. Nel atoparás información relevante sobre: opcións de estudos, acceso aos mesmos, trámites e procedementos para inicialos, axudas que podes obter para cursalos e enderezos de interese. Conta tamén con recursos para ampliar a información en cada apartado. Aínda que está contextualizado na Comunidade Foral de Navarra, a información xeral é válida para calquera contexto.

Accede ao caderno facendo clic na imaxe

http://www.elorienta.com/iesbenjamin/enlaces/cuaderno_2_14_15.pdf

20/12/14

Falar de adopción, tamén cando é difícil. Guía familias

Esta guía é froito da colaboración entre ARFACyL, CORA (entidades relacionadas cos procesos de adopción) e Grupo de Investigación AFIN . Hoxe en día, o discurso adoptivo está presente nas nosas vidas. A maioría das familias adoptivas practica unha comunicación directa cos seus fillos e fillas do feito adoptivo partindo do convenccemento de que xa non é algo que hai que ocultar, senon algo que forma parte das súas vidas. Agora ben, ¿seguimos a falar de adopción unha vez cumprido este trámite?

Desde a experiencia das asociacións de familias, sábese que non é así, que hai temas dos que non se quere falar, outros que se ocultan pola dor que espertan ou que hai familias que petenden levar a adopción como algo do pasado dos seus fillos e non do presente. 

O obxectivo da guía é constituir un instrumento de axuda ás familias para o diálogo e a comunicación cos seus fillos e fillas. Pretende así mesmo proporcionar algunhas claves para facilitar unha comunicación sana e aberta dentro da unidade familiar.

Simulador de entrevistas de traballo

Co simulador de entrevistas poderás mellorar as posibilidades de éxito nas túas entrevistas de traballo. Terás que afrontar diferentes entrevistas baseadas en ofertas reais. Selecciona o personaxe que máis se axusteao teu perfil e comeza o percorrido. Terás a posibilidade de realizar máis de 25 entrevistas distintas. Bo procedemento para entrenarse.

Accede ao recurso facendo clic na imaxe

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html

 Fonte: educastur

19/12/14

Guía do síndrome de Asperger para educadores

"Un viaje por la vida a través del autismo" ten como obxectivo axudar a entender e responder eficazmente nun entorno escolar inclusivo ás necesidades dos rapaces e rapazas que teñen síndrome de Asperger. Máis concretamente, a guía ten como finalidade:
 • Educar e preparar aos docentes para ter un estudante con Asperger na súa clase.
 • Describir o uso de estratexias académicas e ambientais apropiadas para promover o éxito.
 • Promover o desenvolvemento e emprego de estratexias que fomenten as relacións sociais cos compañeiros e interaccións sociais exitosas.
 • Animar a comunicación e a colaboración coas familias.
 A publicación está editada pola Organización para la Investigación del Autismo.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/12/Gui%CC%81a-del-Si%CC%81ndrome-de-Asperger-para-los-educadores.-.pdf

Fonte: Orientación Andújar

17/12/14

Como elexir profesión en FP. Guía

Sinxela guía de orientación profesional editada polo Ministerio de Educación para asesorar ao alumnado na súa elección de profesión na Formación Profesional. Estructúrase en tres partes:
 • Elexir unha profesión: profesións a vista de paxaro, profesións con gran futuro, momentos importantes na elección
 • O mundo laboral: o mundo do traballo, emprego por conta propia ou allea
 • Contactos: relación de páxinas e enderezos de interese
Accede á guía facendo clic na imaxe

http://www.todofp.es/dctm/todofp/revistacomoelegir/revistacomo-elegir.pdf?documentId=0901e72b81000aa9

O amor non doe

Pequeno video sobre a violencia de xénero entre adolescentes. Presenta distintas situacións falsamente identificadas como mostras de amor verdadeiro. Idóneo para reflexionar e promover un debate na hora de titoría.16/12/14

Que estudar e onde. Buscador de titulacións universitarias (ANECA)

Buscador da ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) con información sobre as titulacións de Grao, Máster e Doutoramento ofrecidas polas universidades españolas. 


http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/

"Qué estudiar y dónde en la universidad (QEDU)"

A aplicación que estudar e onde (QEDU) foi creada polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para facilitar aos estudantes que queren acceder ás universidades españolas un conxunto de informacións que lles sexa de utilidade no momento de decidir que titulación estudar e onde cursala.A información dispoñible debe ser considerada exclusivamente a título informativo e orientativo, toda vez que non ten validez oficial e, xa que logo, non debe ser empregada con ese carácter.

Para acceder á aplicación, fai clic na imaxe

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo


14/12/14

A Formación Profesional Básica en Galicia. Guía informativa

Guía informativa sobre a Formación Profesional Básica elaborada pola Consellería de Educación


Segundo se recolle nesta guía, 
 • A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais  de duración variable.
 •  Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos. 
 • Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe alomenos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

INFORMACIÓNS BÁSICAS: 

PERFÍS PROFESIONAIS BÁSICOS:

Consulta aquí os perfís profesionais dos ciclos formativos básicos, onde atoparás información sobre: que se aprende a facer, ámbitos nos que se traballa, ocupacións que se desempeñan, módulos que se cursan, título que se obtén e estudos aos que se pode acceder.

NORMATIVA:

12/12/14

Portal sobre a selectividade

Portal da web educativa ExamTime sobre as probas de selectividade e o acceso á Universidade. Ofrece información, consellos. ferramentas e recursos de estudo gratuitos para o alumnado de Bacharelato. É preciso rexistrarse.

Accede á web facendo clic na imaxe

https://www.examtime.com/es/selectividad/

11/12/14

"NETIQUETA" nas redes sociais

A "Netiqueta" das redes sociais é un conxunto de normas de comportamento baseadas no respecto aos demáis. As persoas adoptan estas regras cando usan as redes sociais sin que ninguén llas teña timposto Fanno coa finalidade de disfrutar e beneficiarse mutuamente evitando os conflictos. Neste video destinado específicamente ao público adolescente atoparás algúns consellos.A familia e o tempo libre

Sinxela e interesante presentación elaborada por Avantis. Centre d'educació infantil sobre a familia e o tempo de lecer. Nela recóllense os seguintes puntos:
 1. Definicións e orixe
 2. O tempo libre: tempo de descanso, de diversión e de crecemento
 3. Funcións do desenvolvemento de un ocio e tempo libre saudables
 4. Os pais como modelo de ocio para os seus fillos
 5. O ocio compartido en familia
 6. Creación de espazos de ocio familiar
 7. Consellos pedagóxicos e conclusións
 8. Ideas de rutas e/ou excursións para facer coa familia

10/12/14

Ocio e tempo libre. Guía para familias

Guía para familias publicada por Madrid Salud que aborda o tema do emprego do tempo de lecer polos adolescentes. Inclúe consellos e recomendacións sobre as seguintes cuestións:
 1. Funcións do desenvolvemento dun ocio e tempo libre saudable
 2. Os pais como modelos para o ocio dos seus fillos
 3. O ocio compartido en familia
 4. A creación e mantemento de espazos de ocio familiar
Accede á publicación facendo clic na imaxe

http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/Ocio_y_TiempoLibre.pdf

"AISLADOS": Videoxogo para a prevención de drogodependencias

"AISLADOS" é un proxecto de prevención de drogodependencias e outros comportamentos de risco dirixido a adolescentes. O obxectivo é que aprendan mentras xogan. Para elo propóñense ferramentas innovadoras e próximas ao adolescente (o videoxogo e o xogo de rol) como plataforma para a aprendizaxe activa e lúdica de habilidades sociais, cognitivas e emocionais (habilidades para a vida). 

O proxecto preséntase en dous formatos diferentes baseados nos mesmos principios e guión argumental: un videoxogo gratuito e un xogo de rol. O programa e o seu enfoque metodolóxico foron recoñecidos polo Observatorio Europeo de Dependencias e Toxicomanías (OEDT), sendo incluido na base de datos EDDRA, onde están recollidos os programas preventivos de referencia en Europa.

O procedemento do xogo é sinxelo: O alumnado ten que rexistrarse e xogar, poñéndose na pel do seu personaxe (baseado na súa propia persoa) durante o desenvolvemento dunha aventura misteriosa. Mozos e mozas machan de viaxe de fin de curso nun barco. Ao longo da viaxe, no barco van ocurrindo unha serie de couss que terán que resolver ou solucionar. A cousa vaise complicando e acaban naufragando, chegando a unha illa aparentemente deserta .... onde se ven sometidos a distintas probas, eventos, árbores decisionais e minixogos. O programa inclúe unha guía didáctica para os docentes .
 
Na zona para educadores, o profesorado pode obter un feedback sobre o rastro deixado por mozos e mozas que serve para saber cal é o bloque de contidos que debe ser prioritario para cada grupo (asertividade, toma de decisións, autoestima e relacións interpersoais).

Poden xogar na súa casa ou na aula de informática do centro.

Fai clic na imaxe para acceder ao xogo

http://www.aislados.es/

Fonte: Orientación Andújar

Promoción de hábitos saudables a través do ocio. Guía para familias

Guía elaborada pola Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos  (CEAPA) para servir como ferramenta educativa no contorno familiar. O obxectivo que persigue é promover unha alimentación sana, vencellada ao deporte e ao tempo de ocio saudable en familia, así como fomentar estilos de vida responsables que servirán para facilitar a toma de decisións e a autonomía na prevención doutros consumos que poidan supoñer situacións de risco. A publicación recolle información práctica xunto con consellos e recomendacións para inculcar estes hábitos nos nenos e nenas dun xeito eficaz.
Accede á guía facendo clic na imaxe

http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/674/Guia-HabitosSaludablesOcio-CEAPA.pdf