7/2/18

Probas de acceso a ciclos formativos. Convocatoria 2018
Prazos de inscripción e datas de realización

Probas de acceso a ciclos de grao medio:
Inscripción: Do 12 ao 23 de marzo de 2018
Data de realización: 31 de maio de 2018

Probas de acceso a ciclos de grao superior:
Inscripción: Do 8 ao 23 de febreiro de 2018
Data de realización: 19 de abril de 2018

Calendario con todas as datas


Requisitos grao medio:
Ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Non cumprir os requisitos académicos de acceso directo aos ciclos formativos de grao medio

Lugar de matrícula:
a) calquera centro que teña ciclos de formación profesional
b) As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  e na web http://www.edu.xunta.es/fp
c)  As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Requisitos grao superior:
Ter cumpridos dezanove anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Non cumprir os requisitos académicos de acceso directo aos ciclos formativos de grao superior

Lugar de matrícula:
a) calquera centro que teña ciclos de formación profesional
b) As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  e na web http://www.edu.xunta.es/fp
c)  As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.


Modelos de solicitude de inscrición:
Grao superior 

Ciclos medios. Estrutura da proba
Divídese en tres partes:
a) Sociolingüística: Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais
b) Matemática: Matemáticas
c) Científico-Tecnolóxica: Ciencias da Natureza e Tecnoloxía

Horario exame día 31 de maio:
Ás 9:00 horas: presentación
De 10:00 a 13:00 horas: parte matemática e sociolingüística
De 16:00 a 18.00 horas: parte científico-tecnolóxica

Ciclos superiores. Estrutura da proba
a) Parte común: Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas
b) Parte específica: 3 opcións, A, B e C en función do ciclo formativo ao que se desexa acceder. En cada opción escoller dúas materias.
-Opción A: Economía da empresa, Lingua Estranxeira e Filosofía
-Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física
-Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química e Bioloxía

Horario exame 19 de abril:
Ás 9:00 horas: presentación
De 10 a 13:30 horas: parte común
De 16 a 18:30: parte específicaModelos de exames:

Probas de acceso a grao medio
Probas de acceso a grao superior

Acceso á nota informativa grao medio
Acceso á nota informativa grao superior

Enlace coa web da Consellería

2/2/18

Guía para a detección do maltrato infantil


Guía que permite identificar posibles situacións de malos tratos e notificalas ós servizos de familia, infancia e menores das delegacións provinciais da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, co obxecto de iniciar o proceso que permita verificar a existencia ou non de maltrato e, se é o caso, emprender as accións necesarias para protexer axeitadamente ós menores implicados. 

Accede facendo clic na imaxe


30/1/18

Galicia. Probas libres para a obtenciòn do título da ESO. Convocatoria 2018

Para maiores de 18 anos.

Datas de matrícula:
Convocatoria de xuño: 12 a 23 de marzo de 2018
Data proba: 25 de maio
Convocatoria de setembro: 2 a 9 de xullo de 2018
Data proba: 7 de setembro

Fai clic na imaxe para máis informaciónInformación xeral sobre estas probas

Accede aos exames de cursos anteriores16/11/17

10 formas de violencia de xénero dixital

Campaña para concienciar e erradicar unha das formas de violencia de xénero máis común entre adolescentes, a que se da mediante o control e a limitación da vida dixital das mulleres.


24/8/17

Perfiles profesionais nos ciclos formativos

Facendo clic na imaxe atoparás as ocupacións para as que capacita cada título de formación profesional organizado por familias profesionais


Fonte: TodoFP.es 

14/8/17

Convocadas axudas do MEC para o curso 2017/18 para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

O MEC ven de publicar a convocatoria de axudas para o curso 2017/18 para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Accede á información na web do MEC facendo clic na imaxe
O prazo de solicitude remata o 28 de setembro10/8/17

Convocadas becas xerais do MEC 2017/18 para estudantes que cursen estudos postobrigatorios (universitarios e non universitarios)

O MEC ven de convocar becas de carácter xeral para o curso académico 2017/18 para estudantes de estudos postobrigatorios universitarios e non universitarios.
O prazo de solicitudes é ata
a) o 17 de outubro de 2017 para os estudantes universitarios
b) o 3 de outubro de 2017 para os estudantes non universitarios

Accede á web do MEC para máis información facendo clic na imaxe


Accede a un tutorial con instrucións para presentar a beca facendo clic aquí

23/6/17

Instrucións do proceso de admisión a ciclos formativos de FP curso 2017/18

Actualizada toda a información referida ó proceso de admisión a ciclos formativos de FP para o curso 2017/18. Para acceder á información fai clic na seguinte ligazón, onde atoparás ademáis a oferta de FP actualizada e o calendario.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 • Ordinario: do 26 de xuño ao 4 de xullo
 • Extraordinario: do 1 ao 8 de setembro

22/6/17

Calendario escolar en Galicia para o curso 2017/18

Publicouse a Orde de 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos.
INICIO E REMATE DO CURSO:

 • No segundo ciclo de Ed. Infantil, na Ed. Primaria e na Ed. Especial: do 11 de setembro de 2017 ao 21 de xuño de 2018.
 • Na Educación Secundaria Obrigatoria, no Bacharelato e na Formación Profesional: do 15 de setembro ao 21 de xuño.
 • Nas Ensinanzas de Réxime Especial: do 15 de setembro ao 30 de xuño.

VACACIÓNS:
 • Nadal: do 22 de decembro de 2017 ao 7 de xaneiro de 2018
 • Entroido: 12, 13 e 14 de febreiro de 2018
 • Semana Santa: do 24 de marzo ao 2 de abril de 2018

DÍAS NON LECTIVOS:
 • Día do ensino: 7 de decembro
 • Festivos locais ou de ámbito estatal

17/6/17

Os novos criterios de titulación na ESO en Galicia


O Ministerio de Educación publicou o Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, coas novas e transitorias condicións para titular na ESO e no Bacharelato ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación.


Os novos criterios son:

Para titular na ESO requírese

 • A superación de todas as materias ou avaliación negativa nun máximo de dúas que non sexan simultaneamente Lingua Castelá e Literatura ou Lingua Galega e Literatura e Matemáticas.
 • As materias coa mesma denominación en diferentes cursos considéranse materias distintas.
 •  Os alumnos de FP Básica poderán obter o título da ESO se superan os módulos asociados aos bloques de comúns e se o equipo docente considera que ten acadados os obxectivos e as competencias da ESO.

Consello orientador:
Ó remate de cada curso emitirase un consello orientador coa proposta do itinerario máis adecuado a seguir que formará parte do expediente do alumno.

Modelo de consello orientador

31/5/17

Caderno de información sobre a FP básica 2017

Caderno de orientación académica con información sobre a FP básica en Galicia para o curso 2017 elaborado pola compañeira orientadora Mónica Diz Besada. Moi completo e útil.
Accede á FP Básica na web da Consellería

4/5/17

Premios extraordinarios de bacharelato 2017
INSCRICIÓNS:

Ata o 05/06/2017

REQUISITOS:

 • Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
 • Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. 
 • O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:
 • 1. Primeira parte: a) Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario. b) Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato.
 • 2. Segunda parte: Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado para elixir entre as seguintes: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II, Fundamentos da Arte II.

PÁXINA WEB:

CONTACTO:

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo
Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 2, 1º andar
15781 Santiago de Compostela
Teléfonos 981 54 02 05 e 881 99 73 83
Publicación: DOG 04/05/2017
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17, para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.
Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
REMUNERACIÓN: 1.000 EUROS/premio

9/2/17

Galicia. Probas libres para a obtención do título da ESO. Convocatoria 2017

Para maiores de 18 anos.
Prazos de matrícula:
-Convocatoria de xuño: 13 a 24 de marzo de 2017
-Convocatoria de setembro: 3 a 10 de xullo de 2017

Máis información facendo clic na imaxe
Normativa Galicia:
Orde de 10 de febreiro de 2012  pola que se modifica a Orde de 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.


10/1/17

Novidades na proba libre de bacherel para maiores de vinte anos


A Consellería de educación publicou nestes días a Orde de 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde de 10 de febreiro de 2012 que regula a proba para a obtención do título de bacherel para persoas maiores de vinte anos en Galicia.

As novidades afectan ás materias obxecto de exame e ás condicións para a superación parcial da proba ou exencións da mesma.

ESTRUTURA DA PROBA

Primeiro exercicio: Será común a todas as modalidades de bacharelato e terá 4 partes.

 1. Lingua Galega e Literatura I e II
 2. Lingua Castelá e Literatura I e II
 3. Primeira Lingua Estranxeira I e II
 4. Resposta por escrito a unha serie de cuestións relativas aos contidos das materias de Filosofía e Historia de España
Segundo exercicio: Terá un carácter diferenciado en función da modalidade escollida. Estruturarase en tres partes.
Primeira parte: materias troncais xerais propias de cada modalidade.
 • Modaliddade de Ciencias: Matemáticas I e II
 • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: segundo o itinerario escollido, realizaranse as probas das materias de Latín I e II ou Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I e II,
Segunda parte: probas das materias troncais de opción
 • Modalidade de Ciencias; escoller unha entre as seguintes opcións Física e Química e Física, Física e Química e Química ou Debuxo Ténico I e II.
 • Modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Sociais: seleccionar unha opción entre Economía e Economía da Empresa ou Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía.
Terceira parte: probas de materias troncais de opción de modalidade.
 • Modalidade de Ciencias:  elexir unha opción entre Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía ou Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía.
 • Modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Socias: seleccionar unha opción entre as materias de Grego I e II, Literatura Universal e Historia da Arte ou LIteratura Universal e HIstoria da Filosofía.
SUPERACIÓN PARCIAL DA PROBA: Por ter superados determinados grupos de materias do bacharelato actual ou anterior poderase validar a parte da proba correspondente (ver condicións na Orde de 22 de decembro).

8/1/17

Galicia: Probas de acceso a ciclos medios e superiores de Formación Profesional 2017

No blog de Mónica Diz atopamos un excelente resumo da convocatoria de probas de acceso a cicklos de grao medio e superior en Galicia para o 2017. Accede facendo clic na imaxe.

4/10/16

Becas da Fundación Amancio Ortega para estudar 1º de Bacharelato en Canadá ou Estados Unidos


A Fundación Amancio Ortega convoca unha nova edición de becas para estudar 1º Bacharelato en Canadá ou Estados Unidos durante o curso 2017/18.

Convócanse un total de 500 becas dirixidas ao alumnado de 4º ESO que lle permitirán convivir cunha familia durante o curso escolar no país de destino. 80 desas becas están destinadas a estudantes galegos e o resto a estudantes doutras comunidades autónomas.

REQUISITOS:
-Estudar actualmente 4º ESO nun centro educativo en España e ter  pasaporte español.
-Ter unha nota media mínima de 7 en 3º ESO e de 8 en inglés.
-Non ter estudado un ano académico no estranxeiro con anterioridade (1º, 2º ou 3º ESO).
-Enviar o formulario online debidamente cumprimentado coa documentación esixida.

PRAZO: Do 3 de outubro ao 15 de novembro de 2016.

2/9/16

Instrucións e calendario de admisión á FP Básica. Galicia. Curso 2016/17

1. O documento de consentimento de incorporación á formación profesional básica, a que se fai referencia no artigo 11, punto 1.d),  da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas, deberá ser entregado no centro educativo ata o 9 de setembro de 2016. De non entregaren este documento neste prazo, entenderase que os/as titulares da patria potestade ou representantes legais do alumnado non dan o consentimento de incorporación á formación profesional básica.
 2. O prazo de presentación da solicitude de admisión e matrícula será ata as 13 horas do día 12 de setembro.
 3. Os centros educativos farán pública a listaxe do alumnado admitido e non admitido en cada ciclo formativo o día 13 de setembro.
 4. Contra esta listaxe, as persoas solicitantes poderán presentar ante a dirección dos centros públicos ou ante quen exerza a titularidade dos centros privados a correspondente reclamación, no prazo de dous días hábiles desde a publicación da listaxe.
 5. O alumnado que sexa admitido no ciclo solicitado deberá formalizar a súa matrícula desde o día 13 ata o día 20 de setembro.
 6. A dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados concertados remitirán á correspondente xefatura territorial a documentación a que se fai referencia no artigo 14.4, no prazo de dous días hábiles desde a publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido.
 7. O alumnado repetidor de primeiro curso ou que teña promoción a segundo presentará a solicitude de admisión e matrícula no mesmo centro en que estivese matriculado no curso previo. O prazo para a presentación desta solicitude e o prazo para formalizar a matrícula son os referidos con anterioridade.

1/9/16

Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Instrucións para o curso 2016/17 Galicia

Condicións de acceso
Ter dificultades relevantes de aprendizaxe, ter sido obxecto doutras medidas de atención á diversidade, sen que estas resultasen suficientes para a recuperación das dificultades de aprendizaxe detectadas, existir expectativass razoables de que coa incorporación ao programa poderán cursar o cuarto curso pola vía ordinaria.

a) Incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento de dous anos
- Alumnado que teña cursado por primeira vez o primeiro curso da ESO, tendo repetido en Primaria, ou que cursou por segunda vez o primeiro curso nda ESO e non está en condicións de promocionar ao segundo curso da ESO; poderá incorporarse ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo dos cursos segundo e terceiro.
b) Incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento dun ano
- Alumnado que teña cursado por primeira vez o segundo curso da ESO e non está en condicións de promocionar ao terceiro curso da ESO, tendo repetido en Primaria e/ou en primeiro curso da ESO; poderá incorporarse ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo do terceiro curso.
- Alumnado que teña cursado por segunda vez o segundo curso da ESO, e non está en condicións de promocionar ao terceiro curso da ESO, poderá incorporarse ao rograma de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo do terceiro curso.
- Con carácter excepcional, alumnado que teña cursado por primeira vez o terceiro curso da ESO e non está en condicións de promocionar ao cuarto curso da ESO, sen ter repetido ou tendo repetido unha vez na etapa, poderrá incorporarse ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo do terceiro curso.

Procedemento de incorporación 
- Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta razoada do alumnado que se concretará nun informe individualizado, elaborado pola persoa titora, en que constará a competencia curricular do alumno ou alumna en cada materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as medidas de atención á diversidade aplicadas e os motivos polos que o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno ou alumna se integre nun programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Este infome trasladarase á xefatura do departamento de Orientación.
- A persoa que exerza a xefatura do departamento de Orientación realizará unha avaliación psicopedagóxica a cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as polo equipo docente. No informe correspondente a esa avaliación deben constar, entre outros aspectos, as conclusións das reunións co profesorado titor e, se se trata de alumnaddo menor de idade, cos pais, as nais ou titores/as legais de cada alumno e alumna para lles formular a conveniencia da súa incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.
Deixarase constancia escrita da opinión dos pais, as nais ou titores/ass legais respecto da proposta formulada.
- Posteriormente, unha comisión formada polo xefe/a de estudos, que exerce a súa presidencia, a persoa que exerza a xefatura do departamento de Orientación e o/a titor/a do alumno ou da alumna valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o caso, do pai, a nai ou os/as titores/as legais, realizando unha proposta ao/á director/a sobre a incorporación do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.
- Compete ao director ou á directora do centro docente e elevar a proposta de autorización sobre a incorporación do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento ao serizo provincial de Inspección Educativa. Á solicitude achegaráselle a relación de alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir cada un dos ámbitos do programa.
- O servizo provincial da Inspección Educativa emitirá a autorización expresa para o desenvolvemento dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que cumpran os requisitos establecidos, e que será comunicada aos centros docentes antes do comezo do curso.
- Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos que non superarán o número de dez alumnos/as e non serán, con carácter xeral, menos de cinco.

Currículum
Incluirá os seguintes ámbitos:
-Ámbito lingüístico e social, que abrangue as materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Xeografía e Historia do segundo curso e do terceiro curso. 9 horas
-Ámbito científico e matemático, que abrangue as materias de Matemáticas e Física e Química do segundo curso e Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxia, e Física e Química do terceiro curso. 8 horas
- Ámbito de linguas estranxeiras, que abrangue os aspectos básicos do curriculo correspondente á materria de Primeira Lingua Extranxeira. 3 horas.
- Os alumnos e as alumnas que sigan un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento terán un grupo ordinario de referencia co que cursarán as materias non pertencentes aos ámbitos.

Avaliación e promoción
- A avaliación do alumnado nos ámbitos terá como referente fundamental as competencias e os obxectivos da ESO, así como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. Esta avaliación será continua e diferenciada, segundo os ámbitos do programa e as materias.
- O alumnado do PMAR será avaliado polo profesorado que imparte cada un dos ámbitos e materias, baixo a coordinación do profesorado titor do programa e do profesorado titor do grupo de referencia. As cualificacións dos ámbitos realizaranse nos mesmos termos que as materias.
- O alumnado que acceda  a un PMAR con materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle pemitan recuperalas ao longo do desenvolvemento do programa, e a avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos departamentos implicados.
- O alumnado promocionará ao cuarto curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o programa. Non obstante, poderá promocionar o alumnado que, tendo superados os ámbitos lingüístico e social e científico e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias e, de maneira excepcional en tres, sempe que o equipo docente considere que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. Para estes efectos, o ámbito de linguas estranxeiras terá a consideración dunha materia.
- O alumnado poderá permanecer un ano máis no segundo curso do programa, sempre que o equipo docente considere esta medida como a máis adecuada para cursar cuarto curso da educación secundaria obrigatoria pola vía ordinaria, e obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
-  Para a recuperación das aprendizaxes non adquiridas, o alumnado que promocione a cuarto curso con materias ou co ámbito de linguas estranxeiras do PMAR pendentes, deberá seguir un programa de reforzo adaptado ás súas características e necesidades.

Referente lexislativo

19/8/16

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP para o curso 2016-17


Publicouse a Resolución do 4 de agosto de 2016 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP para o curso 2016-17 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Desenvolve os seguintes puntos:
 • Renuncia, anulación ou baixa de oficio de matrícula.
 • Perda do dereito á avaliación continua.
 • Validacións de módulos profesionais.
 • Solicitude de convocatoria extraordinaria.
 • Horario do ciclo formativo.
 • Horario do profesorado.
 • Titoría.
 • Proposta de títulos.
 • Módulo de segunda lingua estranxeira.
 • Módulo de proxecto integrado.
 • Módulo profesional de proxecto.
 • Módulo de FCT en FP Básica.
 • Alumnado repetidor de FP Básica.
 • Título de Graduado en ESO para os que obteñan o título de FP Básica.
 • Matrícula de honra en ciclos.
 • Requisitos das persoas solicitantes de probas libres de títulos de profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Materiais en formación profesional a distancia.
 • Actas de avaliación en centros non dependentes da Consellería de Educación.
 • Prazas vacantes do réxime ordinario ocupadas polo alumnado en réxime de adultos.
 • Realización do módulo de Formación en centros de traballo en títulos extinguidos.
 • ANEXO: Distribución por curso dos módulos que constitúen os ciclos de formación profesional, duración anual e distribución horaria semanal en períodos lectivos.

16/8/16

Becas do MEC 2016/17 para estudos postobrigatorios non universitarios e universitarios

O Ministerio de Educación ven de convocar becas de carácter xeral para o curso académico 2016/2017 para estudantes que cursan estudos postobrigatorios tanto universitarios como non universitarios.

Prazo de solicitude:
Estudos universitarios: 16 de agosto a 17 de outubro
Estudos non universitarios: 16 de agosto a 3 de outubro