educación,

Loading...

22/10/14

A titotía na FP Básica: Recursos e materiais

Portal web creado pola Junta de Andalucía. Aporta pautas para a planificación e desenvolvemento da titoría presencial na Formación Profesional Básica. Inclúe recusos e materiais específicos. Tamén se ocupa da titoría lectiva do alumnado con necesidades educativas especiais que cursa estas ensinanzas.

Fai clic na imaxe para acceder ao portal21/10/14

Resumen LOMCE 2014 Santillana

Seguindo o consello do orientador Claudio Castilla no seu blog Orientaguía, incluimos aquí unha pequena guía elaborada pola editorial Santillana que presenta dun xeito resumido e visualmente atractivo os cambios que implica a LOMCE nas distintas etapas do sistema educativo.

Accede á información facendo clic na imaxe

http://www.santillana.es/recursos/resumen_lomce/files/assets/common/downloads/Resumen%20Lomce.pdf

Fonte: Web da editorial Santillana

Diferencia entre alumnado con N.E.A.E. y alumnado con N.E.E.

O pedagogo Jesús Jarque ven de escribir no seu blog Familia y cole un clarificador artigo no que aborda a diferencia entre alumnado con necesidade específica de apoio educativo (ACNEAE) e alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE). O artigo inclúe unha imaxe que permite apreciar a relación entre os dous conceptos:
Instrumentos para a avaliación psicopedagóxica do alumnado con TDAH

A avaliación das aprendizaxes é un tema destacado en todos os manuais sobre o TDAH na escola. O interese radica na complexidade que amosa o alumnado con TDAH nas actividades de avaliación. É moi frecuente que pais e nais teñan queixas polos malos resultados nos exames a pesares de que o seu fillo ou filla "o sabía".

As probas estandarizadas -como as que presentamos neste documento do INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, dependente do MECD)- son instrumentos que só deben ser aplicados e interpretados por persoal cualificado. Os datos e información resultantes teñen que ser confidenciais e están suxeitos á lei de protección de datos.

Para acceder ao documento, fai clic na imaxe

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/09/Instrumentos-para-la-evaluaci%C3%B3n-psicopedag%C3%B3gica-en-el-TDAH.pdf

20/10/14

Aprende a mirar. Unidade Didáctica: Mulleres e publicidade

Unidade didáctica froito do traballo de varias profesoras de Castellón e orientada á consecución da igualdade e á sensibilización e reflexión crítica sobre ela na aula. Toma como referencia o tratamento discriminatorio da muller na publicidade.

A unidade divídese en dúas partes. A primeira describe con detalle diversos aspectos: xustificación, obxectivos, contidos, metodoloxía e avaliación. Na segunda, preséntanse 5 bloques temáticos, unha bibliografía e un anexo con imaxes de anuncios. O último bloque resérvase para unhas reflexións finais e a avaliación. Pola súa banda, os anteriores desenvolven temas como os medios de comunicación e a publicidade; o sistema sexo-género, roles e estereotipos; a publicidade sexista; lexislación e normativa. Ao final de cada un deles aparecen propostas de actividades de ensinanza e aprendizaxe. 

Esta unidade foi publicada en 2008 pola Fundación Isonomía e a Universitat Jaume I.


Para acceder ao documento, fai clic na imaxe

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/86269/PDF-GyMT-Mujeres_y_publicidad-2008.pdf?sequence=1

Que quero ser: Guía de graos

Que quero ser: Guía de graos era o nome dunha excelente web financiada por MAPFRE que tiña como obxectivo axudar a futuros estudantes universitarios e ás súas familias a elexir estudos de grao. O portal pechou, pero unha parte da información puido ser rescatada gracias ao interese dun grupo de orientadores e, máis concretamente, de Claudio Castilla, que a inclúe no seu blog Orientaguía. Así, podes descargar e consultar as fichas correspondentes aos diferentes graos: descripción, obxectivos, plan de estudos, acceso, centros onde estudar, perspectivas de futuro, etc. A información se presenta organizada arredor das 5 grandes ramas de coñecemento ás que pertencen os graos:

19/10/14

Vídeo e posterior actividade para tratar o acoso escolar na clase

O maltrato entre compañeiros e compañeiras, tamén coñecido como bullying, é o acoso continuado a unha persoa por parte doutra, co consentimento explícito ou implícito do resto do grupo, que coñece o que está a pasar e actúa apoiando ou ignorando o abuso e a victimización. 

O medo da víctima, a falta de recursos para evitar as ameazas e humillacións e o medo a contar a situación acaban encerrándoa nunha perigosa soidade.

Para atallar unha relación de maltrato entre iguais é fundamental que todo o mundo tome cartas no asunto.

Mira o vídeo Un día más para reflexionar e realizar a actividade que ven despois.
Responde ás seguintes preguntas:
 1. Como actuarías nesta situación? Intervirías ou non? Por qué?
 2. Como pensas que se sinte o protagonista?
 3. Que pensas da reacción da nai?
 4. Pensas que é un feito natural que os compañeiros traten dese xeito ao rapaz?
 5. No vídeo vése a alguén que trata de axudalo. Quen é? Por que o fai? Que consecuencias trae a axuda para quen a ofrece?
 6. Que pensas de todo o que viches?
 7. Para rematar esta tarefa de reflexión, escribe un eslogan pensando nunha suposta campaña que o teu colexio leve adiante para previr o acoso escolar.

Coñecemos en que consiste o trastorno de déficit de atención e hiperactividade. CRTVG

Programa televisivo A Revista, informativo da TVG (Televisión Galega) emitido o 14-10-2014, onde se aborda o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade.

17/10/14

Ruptura da parella. Guía para facerlle fronte

Esta guía, da que é autor o psicólogo José Manuel Aguilar Cuenca, pretende aportar pautas a pais e nais para abordar a separación ou divocio dun xeito maduro, procurando facer o menor mal posible a fillos e fillas. A edición da publicación correspóndelle ao Defensor del Menor na Comunidade de Madrid. Nela apórtanse pautas de actuación así como indicacións sobre o que non debe facerse. Igualmente explícase dunha maneira sinxela como afecta aos rapaces e rapazas a ruptura segundo a idade que teñan e a maneira na que estea a desenvolverse o proceso.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

Fonte: http://psicoglobalia.com , recollida no blog Orienta2


http://www.psicoglobalia.com/wp-content/uploads/2012/10/Ruptura_de_la_Pareja.pdf

Ciberbullying. Previr e actuar. Guía recursos didácticos

José Antonio Luengo Latorre é o autor desta guía que é unha actualización doutra editada hai tres anos pola Oficina del Defensor del Menor. Trátase dunha ferramenta útil para  acción titorial. Nesta ocasión, o editor é o Colexio Oficial de Psicólogos de Madrid. http.//copmadrid.org

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

12/10/14

Estupendos vídeos contra os malos tratos na escola

A través do blog Entre pasillos y aulas, do orientador Miguel Ángel Valverde Gea, chégannos estes 10 magníficos vídeos contra o acoso e os malos tratos na escola (campaña sueca "Friends"). Excelente recurso para tratar o tema nas titorías de ESO. Xunto cos vídeos preséntanse ao final un conxunto de actividades a desenvolver polo profesorado-titor.

1. Rödhårig (Pelirrojo)
Tiempo: 50 seg.
Mensaje: Vi hjälper elever att själva stoppa mobbning: Ayudamos a los estudiantes a detener el acoso escolar.


2. Hårda Ord (Palabras duras)
Tiempo: 50 seg.
Ord Känns mer än man tror: Las palabras son más (importantes) de lo que crees.


3. Fotbollen (Fútbol)
Tiempo: 1m. 01seg.
Mensaje: Varje dag slocknar en dröm: Cada día, se marcha un sueño.


4. Vägen till skolan (Camino a la escuela)
Tiempo: 52 seg.
Hjälp oss göra Vägen till skolan lättare. Stöd vard arbete mot mobbning: Ayúdanos a hacer el camino a la escuela más fácil. Mensaje: Apoya el trabajo de hacer frente a la intimidación.


5. Hålla käften (Cállate)
Tiempo: 1m. 10seg.
Mensaje: För alla barn som lever i det tysta: Para todos los niños que viven en el silencio.


6. Osynlig (Invisible)
Tiempo: 46 seg.
Mensaje: Vi hjälper elever att själva stoppa mobbning: Ayudamos a los estudiantes a detener el acoso escolar.


7. Fula Ord (Palabras feas)
Tiempo: 1m. 01seg.
Mensaje: We help students to put an end to bullying: Ayudamos a los estudiantes a que pongan fin a la intimidación.


8. Mot Mobbning (Contra el bullying)
Tiempo: 1m.
Mensaje: Med ny teknik foljer mobbarna med hem: Con las nuevas tecnologías los matones siguen en casa.


9. Som påHögstadiet (Igual que en la escuela secundaria)
Tiempo: 45 seg.
You haven't forgotten, have you, what it was like in school. No ha olvidado, lo que pasaba en la escuela, ¿verdad?


10. Tillsammans (Juntos)
Tiempo: 1 m.
Mensaje: Tillsammans kan vi sta upp mot mobbningen. Juntos podemos resistir contra el acoso escolar.


11/10/14

O alumnado con sobredotación intelectual

O libro "El alumnado con sobredotación intelectual. Conceptualización, evaluación y respuesta educativa" parte da premisa de que o alumnado con sobredotación intelectual presenta necesidades específicas de apoio educativo que están a demandar unha resposta adaptada e que cubra as devanditas necesidades. Iste material facilita a práctica dos profesionais da educación e da orientación que atenden a este alumnado. Está editado pola Consellería de Educación da Junta de Andalucía.

A publicación consta de cinco capítulos nos que son tratados diferentes aspectos relacionados coa atención educativa de dito alumnado:
 • En primeiro lugar, faise unha definición de sobredotación intelectual, e de diferentes conceptos relacionados coa concepción de altas capacidades intelectuais definida na LOE, así como as implicacións que isto ten na detección e caracterización do alumnado sobredotado intelectualmente.
 • En segundo término, ofrécense pautas para identificar, determinar e describir ao rapaz ou rapaza con sobredotación intelectual, incluindo unha descripción exhaustiva de diversos instrumentos e recursos útiles na detección e avaliación deste alumnado.
 • Finalmente, os capítulos 3, 4 e 5 tratan a resposta educativa que desde os centros docentes se pode articular para os alumnos e alumnas con sobredotación intelectual, a partir do coñecemento e a identificación das necesidades educativas específicas que istos presentan. Apórtanse estratexias e información sobre programas e modelos de traballo para levar a cabo esta tarefa.
Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/orientacion/elalumnadoconsobredotacionintelectual/1181901879305_libro_el_alumnado_con_sobredotacion.pdf


10/10/14

Guía de saídas profesionais. Escolle o teu futuro con toda a información

Guía publicada pola Universidade de Granada, útil para tomar decisións á hora de escoller unha carreira. Segundo consta na presentación, o obxectivo prioritario é "servir de orientación a estudiantes preuniversitarios en la elección de su titulación universitaria en función del conocimiento de las distintas áreas de trabajo y oportunidades laborales asociadas a sus futuros estudios".

A publicación céntrase na oferta da Universidade de Granada, pero a información é igualmente válida para outros contextos onde se oferten esas mesmas titulacións.

A información organízase arredor das 5 grandes áreas de coñecemento: Enxeñarías e Arquitectura;  Artes e Humanidades; Ciencias Sociais e Xurídicas; Ciencias da Saúde; e Ciencias. Dentro de cada área de coñecemento, hai unha ficha para cada titulación. Cada ficha presenta a seguinte estrutura:
 • Descripción da titulación: aspectos xerais dos contidos que se traballan en cada titulación.
 • Perfil competencial: está formado polo conxunto de competencias xerais e específicas que se foron adquirindo durante o estudo de dito Grao.
 • Ámbito profesional: descripción das diferentes áreas profesionais, sectores profesionais e ocupacións relacionadas co Grao.
 • Mercado de traballo: información detallada e actualizada de distintas fontes, destacando especialmente os datos ofrecidos polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e pola Consellería de Economía, Innovación, Ciencia e Emprego da Xunta de Andalucía.
 • Perspectivas laborales: a título orientativo, preséntase información de como podería atoparse o mercado de trahallo a curto e medio prazo.
 • Enderezos de interese: información que pode ser útil para o universitario na súa búsqueda de emprego.
 • Outras consideracións: recomendacións en xeral para mellorar as posibilidades de inserción dos graduados universitarios.
Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://orientacionmachado.wordpress.com/2014/10/09/guia-de-salidas-profesionales-escoge-tu-futuro-con-toda-la-informacion/

Fonte: Blog de Orientación del IES Hermanos Machado


9/10/14

Axudas para o inicio de estudos nas universidades do SUG. Curso 2014/15

A Consellería de Educación ven de publicar a Orde de 29 de setembro de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/15 nas universidades do sistema universitario de Galicia (DOG de 8 de outubro).

Podes acceder á Orde facendo clic aquí

 Se prefires unha información resumida, consulta esta ligazón de Nex (Novo Espazo Xuvenil) A Coruna

Guía sobre adolescencia e sexting

INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) e Pantallas Amigas publican a Guía sobre la adolescencia y sexting: qué es y cómo prevenirlo. Nela, adultos e menores poderán atopar consellos e recomendacións para minimizar os efectos negativos que pode ter o sexting. Ademáis, a guía proporciona pautas de actuación en caso de incidencia e facilita unha serie de ligazóns de interese onde o lector poderá atopar información adicional sobre o fenómeno.

O sexting consiste na difusión ou publicación de contidos (principalmente fotos ou vídeos) de tipo sexual, producidos polo propio remitente, empregando para elo o móbil ou outro dispositivo tecnolóxico. Os riscos para o adolescente cuxa imaxe é difundida son diversos e xeralmente aparecen interrelacionados: aparte da evidente ameaza á súa privacidade, o menor pode sufrir riscos psicolóxicos e ciberbullying, e incluso grooming (se está implicado un adulto) ou sextorsión (se existe chantaxe).

guia_sexting_intecopantallasamigas.pdf by Silvina Paricio Tato


7/10/14

"Estoy frente a mi ordenador". Guía didáctica multimedia

Guía elaborada por dúas empresas cacereñas,"Ochoimedio Estudio" y "Renovatex Igualdad", que foi pemiada polo Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), dependente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, na súa categoría de "Premios a Materiales Curriculares" na convocatoria 2003. Trátase dun recurso multimedia interactivo que aconsella aos rapaces e rapazas como traballar diante dun ordenador sen riscos para a saúde: como empregar o teclado, utilización do rato, colocación da pantalla, da mesa e da silla ... Dispón tamén dunha sección de xogos para repasar de forma divertida os conceptos explicados. Ten así mesmo sendas guías para o profesorado e para o alumnado.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/ordenador/index.htm#

6/10/14

Decálogo pola ciberconvivencia positiva e contra a violencia dixital

Este vídeo educativo de Pantallas amigas ofrece dez consellos para favorecer unha ciberconvivencia positiva e contraria á violencia dixital. O vídeo forma parte dunha lista de reproducción máis ampla na que se abordan temas como o ciberbullying, emprego das etiquetas, borrar para sempre unha imaxe de sexting ... e moitos máis.
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V)

A Asociación Americana de Psiquiatría (APA) publicou en maio de 2013 o DSM-V, última edición do Manual de diagnóstico e estatístico dos trastornos mentais, que aporta novidades respecto da codificación, clasificación e diagnóstico de ditos trastornos. O texto completo está dispoñible na web da APA: http://www.psychiatry.org/dsm5.


Deixamos aquí o enlace a unha Guía de referencia rápida en español que inclúe a clasificación DSM-5, as partes que explican o uso do manual e os criterios diagnósticos. 


 
Para acceder á GUÍA DE CONSULTA DE LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. DSM.5, fai clic na imaxe da portada:


https://dl.dropboxusercontent.com/u/44914580/2014.%20Guia%20de%20referencia%20rapida%20DSM.5.pdf


4/10/14

8 estratexias para aumentar a autoestima dos teus fillos

Fantástico material para traballar a autoestima dos nosos fillos. A autoestima é a visión que temos de nos mesmos cada un de nos, que non ten porqué ser como nos ven os demais. Unha boa autoestima significa confianza, confianza en sí mesmo, ser máis seguro, sentirse máis valioso e disfrutar dunha vida más feliz. Unha boa autoestima fai que nos sintamos máis capaces, que nos atrevamos a máis cousas, que nos lancemos a emprender novos proxectos, a tentar de facer cousas difíciles e, en definitiva, que teñamos unha vida máis satisfactoria, intensa e significativa. Seguindo as estratexias ofrecidas por Pedagogía Blanca no seguinte vídeo poderás axudar aos teus fillos a mellorar a súa autoestima e a que sexan máis felices.Fonte: Orientación Andújar

3/10/14

Coida a túa imaxe online: Sitio web

Web creada por iniciativa de Pantallas Amigas co apoio de chaval.es e dos Ministerios de Industria, Turismo e Comercio; e Sanidade, Política Social e Igualdade. Inclúe un xogo, o PRIVIAL, que é un trivial sobre a privacidade; ofrece tamén un conxunto de aventuras animadas; conta ademáis cunha sección de referencias para consultar.

Para acceder á web, fai clic na imaxe

http://www.cuidatuimagenonline.com/

Caderno de habilidades sociais

Publicación editada pola Junta de Andalucía da que son autores Alberto Acosta, Jesús López Mejías, Ignacio Segura y Emiliano Rodríguez. Trátase dunha guía divertida e amena que ten por obxecto mellorar as relacións interpersoais e, en consecuencia, previr e servir de terapia para aos problemas sociais. Nela trabállanse as habilidades cognitivas (valores morales) e as habilidades sociais. Os contidos recollidos son os seguintes:
 • Acerca das habilidades sociais.
 1. Escoitar.
 2. Iniciar e manter unha conversación.
 3. Formular unha pregunta.
 4. Dar as grazas.
 5. Pedir axuda.
 6. Participar nunha actividade xa iniciada.
 7. Pedir disculpas.
 8. Seguir instruccións.
Para acceder ó caderno, fai clic na imaxe

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/convivencia/contenidos/Materiales/BibliografiayMaterialesdeInteres/HabilidadesSociales/CuadernodeHabilidadesSociales/1195212908978_habilidades.pdf
 Fonte: juntadeandalucía.es

2/10/14

"Basta ya de bullying. No te quedes callado". Web

Páxina web sobre bullying con información, consellos para estudantes, actividades interactivas, vídeos e guías didácticas para as familias e profesionais da educación. Bo recurso para traballar o tema nas titorías.


Para acceder á web, fai clic na imaxe

http://www.bastadebullying.com/

Fonte: Blog Crea y aprende con Laura

1/10/14

GALICIA: Lexislación atención á diversidade, alumnado con n.e.a.e. e a función orientadora

"O orientador debe ter un coñecemento xeral da lexislación educativa  que apoiará o seu traballo e lle permitirá asesorar adecuadamente á comunidade educativa. Neste documento  recollemos a normativa máis directamente relacionada coa atención á diversidade, alumnado con necesidade específica de apoio educativo e orientación educativa.


Convén sinalar que, de conformidade coa disposición transitoria décimo primeira da LOE (aplicación das normas regulamentarias) “nas materias cuxa regulación remite esta lei a ulteriores disposicións regulamentarias, e mentres estas non sexan ditadas, serán de aplicación, en cada caso, as normas deste rango que o viñan sendo na data de entrada en vigor desta lei, sempre que non se opoñan ao disposto nela”.


Asi, o establecido na normativa previa á promulgación da LOE e da LOMCE e á publicación das disposicións que as desenvolven será de aplicación en todos aqueles aspectos que non as contraveñan.  Ao mesmo tempo, cando abordemos calquera tema é conveniente manexar todas as disposicións que o recollen, pois unhas matizan e completan as outras e, nalgúns casos, as modifican.


Este documento está pechado a día 7 de xaneiro de 2014".

 Información elaborada por Alicia Guerrero Seijas

Para acceder ó dossier normativo, fai clic na imaxe 

http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/file.php/1/lexislacion_orientadores/agslex/index.html


30/9/14

Entrevista de Risto Meijide a Pedro García Aguado ("Hermano Mayor"): As drogas

Entrevista de Risto Meijide a Pedro García Aguado (olímpico de waterpolo e conductor do programa "Hermano Mayor") no que explica a súa vivencia coas drogas. Pode empregarse como recurso para tratar o tema na titoría.
A Pedro García Aguado tocoulle ser víctima e verdugo da súa propia condición. El vivíu a gloria e a desgracia. Todo á máxima potencia. Nun momento dado, tocou o ceo cos dedos e aínda está a saír do seu propio inferno. Falamos cun cazador cazado. Risto Meijide fai de "Hermano Mayor".

Guías: Protocolo de detección, orientacións e estratexias para traballar co alumnado con TDAH

A Consejería de Educación, Cultura e Deporte do Principado de Asturias presenta esta guía co obxectivo de contribuir á mellora da atención educativa do alumnado con necesidade específica de apoio educativo por presentar dificultades de aprendizaxe en xeral, e en particular, para o alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con ou sin hiperactividade. A publicación consta de dúas partes ben diferenciadas:
 • Unha primeira parte dirixida fundamentalmente a profesionais da orientación educativa na que se describen ampliamente os procedimentos para a detección temperá, a avaliación e a intervención educativa co alumnado con TDAH, e se proporcionan diversas ferramentas para levar a cabo esta tarefa.
 • Unha segunda parte dirixida ao profesorado en xeral, na que se facilitan orientacións e estratexias que permiten axustar a atención ás necesidades educativas que presenta este alumnado.
 A guía dedica un lugar destacado ás adaptacións necesarias no proceso de avaliación. Tamén se tratan aspectos esenciais a ter en conta para facilitar a colaboración entre a familia e o centro educativo.


Podes acceder ás publicacións facendo clic nas seguintes ligazóns:Fonte: educastur.es

29/9/14

Recompilación de vídeos sobre o TDAH

Vídeos sobre o Trastorno por Déficit de Atención con ou sen hiperactividade. Tomados do blog da orientadora Pastora Astray que inclúe un número maior do que presentamos aquí.

TDAH e Cerebro

REPORTAXE INFORME SEMANALO TDAH na vida cotiá


Programa de enriquecemento curricular. Altas capacidades

Proposta de enriquecemento curricular elaborada polo Equipo Específico de Altas Capacidades da Delegación Provincial de Educación de Málaga incluida no blog La Tribu Entera. Consta de tres blocos de información: 
 1. Programa de enriquecemento curricular
 2. Proxectos de traballo 
 3.  Recompilación de programas de intervención   

Guía de xénero. Identidades e coidados

Guía metodolóxica editada por Plataforma de Infancia dirixida especialmente para traballar con nenos, nenas e adolescentes o enfoque de xénero dende unha perspectiva constructiva, axudando a comprender que, se son prestamos moita atención a como está organizada a sociedade en que vivimos, eles e elas poderán ser e facer o que desexen, sen estar obrigados a comportarse dunha maneira ou doutra por ser homes ou mulleres. Compónse de 6 fichas didácticas sobre a igualdade de dereitos, reflexións sobre os roles e estereotipos asociados a homes e mulleres, ...

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2013/12/guiadegenero_version-online2.pdf

27/9/14

Punto de non retorno. Curtametraxe contra o acoso escolar

Sergio ven de cumprir 12 anos. É un rapaz exemplar: dócil, intelixente, responsable. Os seus pais ven nel unha vida longa chea de éxitos, amor e felicidade. Por outra banda, catro compañeiros da súa clase, Raúl, Iván, Aitor y María, ven nel unha víctima perfecta coa que divertirse por mor da súa bondade e inocencia. Sergio, ante tal situación, fará o posible por resistir e seguir adiante, deixando nelo todas as súas enerxías.

Dirixido e producido por Carlos de Cozar (2010)
Escrito por Blanca Bardagil
Música de Carles Reig
 
 

Prevención do abuso sexual na infancia e na adolescencia. Guía para nais e pais

Guía da Fundación Márgenes y Vínculos de Andalucia destinada ás familias onde se aborda o tema dos abusos sexuais na infancia e na adolescencia.

O abuso sexual a menores é un dos malos tratos máis invisibles, pero non por elo menos frecuente. Son moitos os menores que sofren abusos na súa infancia, non so por posibles agresores descoñecidos, senón tamén e case sempre por familiares ou persoas próximas á familia. Pais e nais deben ter unha información adecuada sobre os abusos sexuais, os síntomas que poden observar nos seus fillos e fillas, como son os agresores e como se levan a cabo os abusos, e, sobre todo, como poder previr e prestar axuda.

Na guía abórdanse as seguintes cuestións: 
 1. Presentación
 2. Concepto de abuso sexual
 3. Características do abuso sexual a menores
 4. Falsas crenzas sobre o abuso sexual
 5. Danos que pode xerar o abuso sexual
 6. Detección do abuso sexual
 7. Cómo saber se un menor está a ser abusado?
 8. Que facer se un neno ou adolescente está a sofrer abuso sexual?
 9. Cómo evitar que nenos e nenas sofran abuso sexual?
 10. Onde acudir e que facer legalmente?
 11. Teléfonos de interese
  http://www.fmyv.es/pdf/prevencion/prevencion-abuso-sexual-infancia-adolescencia.pdf 
  Para acceder á información, fai clic na imaxe
  Fonte: fmyv.es (Fundación Márgenes y Vínculos)

26/9/14

Prevención das Tecnoadiccións

Os alumnos e alumnas do IES Infanta Elena de Jumilla (Murcia) veñen de grabar unha serie de vídeos sobre tecnoadiccións e seguridade en Internet. Podes velos premendo na imaxe.

https://www.youtube.com/channel/UCNLVz8_JFOdh89QOuWb-I1w

Como evitar ser víctima de ciberbullying por suplantación de identidade

Con frecuencia o ciberacoso entre iguais faise por medio da ridiculización da víxtima, conseguida moitas veces mediante a suplantacion de identidade. Ás veces trátase dunha amizade, outras veces dunha persoa famosa ... En calquera caso, o obxectivo é obter da víctima un comportamento inconfesable ou ben a constatación do propio engano.

Esta animación -desenvolvida por Pantallas Amigas coa colaboración de Telefónica- pon de manifesto a importancia do espíritu crítico. É preciso cuestionar quen está no outro lado, especialmente cando a pouca cultura da privacidade permite coñecer a fondo a vida doutras persoas, os seus costumes e mesmo as súas imaxes, facilitando así a suplantación.


Recomendacións para un uso saudable do ordenador

Consellos ergonómicos para coidar a nosa saúde cando usamos o ordenador. Ofrécense en divertidos debuxos animados creados por http://PantallasAmigas.net dentro da súa campaña para o uso seguro e saudable das TIC na infancia e na adolescencia: como colocar a pantalla, cores e superficies adecuadas no contorno, como debe ser a mesa de traballo e o asento, a iluminación, a postura do lombo e das mans.25/9/14

Internet grooming: acoso sexual a menores na Rede

O grooming en Internet é un grave perigo e supón o acoso sexual a un menor por parte dunha persoa adulta. Polo xeral, quenes realizan este tipo de acoso son homes de moi variada idade, profesión e clase social. As víctimas son xeralmente rapazas adolescentes, ainda que tamén moitos rapaces son acosados.

O acosador consigue dominar a vida da súa víctima mediante ameazas e chantaxe. Polo xeral, logra un contacto inicial con ela por medio de Internet e na maioría das ocasións se gaña a súa confianza con estratexias de empatía e facéndose pasar por unha persoa da súa mesma idade. Froito desa proximidade conseguida, logra sacar da víctima unha información inconfesable, como, por exemplo, asuntos privados relacionados coas súas relacións sentimentais ou sexuais, o consumo de drogas, delitos ... Posteriormente empeza a chantaxe ameazando con facer pública esa información ou imaxe, ou con dala a coñecer a persoas próximas no caso de que non cumpra as súas peticións. Estas peticións son xeralmente de tipo sexual e consisten no envío de imaxes ou vídeos íntimos, en realizar actos eróticos ou pornográficos diante da webcam ... Nos casos máis graves e cando o acosador non vive lonxe da víctima, pode chegarse a un encontro físico, co conseguinte risco de abuso sexual, violación sexual ou incluso secuestro.

Aquí tedes un vídeo de Pantallas Amigas que exemplifica en que consiste o grooming.

Fonte e máis información: mundoescolar.org e tamén internet-grooming.net

24/9/14

Funcións do Departamento de Orientación co alumnado

Folleto informativo publicado pola Xunta de Galicia no que se informa ao alumnado das funcións máis relevantes que ten o Departamento de Orientación para con el.

Para acceder á información, fai clic na imaxe

https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbdDBXVGJkMzRreGc/edit


Diversidade afectivo-sexual

Se queres traballar o tema da diversidade afectivo-sexual nas túas clases ou nas titorías, aquí tes algúns materiais para o profesorado publicados na web de AMNISTÍA INTERNACIONAL que poden axudarte (3 videos e unha unidade didáctica).

 • Recursos audiovisuais (temática xeral: lesbianas, gays, bisexuais, transxénero, intersexuais)
  AMAR NON É DELITO: O ROUBO, de Amnistía Internacional (1:28)  DIVERDIFERENCIAS, de GALE (11:40). Animación para mostrar nos colexios co fin de promover o dialogo sobre a diferencia e a discriminación nas aulas.
  RIGHT 2 LOVE (Documental subtitulado en español, Associació Families Lesbianes i Gais FLG, 1:03:08): 7 Familias, 7 Paises, Unha historia extraoridnaria - Os dereitos civís das familias homoparentais en Europa.  • Unidade didáctica "Derechos Humanos y diversidad afectivo-sexual", realizada conxuntamente por AMNISTÍA INTERNACIONAL, COGAM e FEDERACIÓN COLEGAS. Pretende aportar á comunidade docente novos recursos educativos para espertar no alumnado unha conciencia de solidaridade en torno á igualdade de dereitos dos gays, lesbianas, bisexuais e persoas transxénero, e implicalo na evidencia de que temos que traballar pola defensa e protección dos dereitos de todos os seres humanos. O material compónse dunha guía para educadores e educadoras e 3 caderniños de actividades (Primaria, Secundaria e Bacharelato e adultos).


  Guía para educadores y educadoras  Actividades para Educación Primaria


  Actividades para Secundaria e Bacharelato
  Actividades para Educación de personas adultas

   

  Etapas na identificación de alumnado con NEE

  Póster ilustrativo das etapas a seguir na identificación inicial do alumnado con necesidades educativas especiais.


  23/9/14

  Guía de titoría online para Secundaria

  Un grupo de orientadores de Jaén ven de elaborar unha estupenda guía de titoría online para Secundaria. Inclúen un cronograma mensual no que figuran as tarefas a realizar e os materiais necesarios para levalas a cabo. Unha excelente iniciativa.

  Para acceder á guía online, fai clic na imaxe

  http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/orienta-jaen/guia-tutor;jsessionid=C907AC165881A84D9DBCD3076247FE62.jvm2

  Programa de Educación Emocional e prevención da violencia

  Publicación editada pola Consellería de Educació da Generalitat Valenciana  e coordinada por Agustín Caruana Vañó, asesor do CEFIRE de Elda. No libro se presenta un Programa de Educación Emocional e Prevención da violencia para a súa implementación co alumnado de 1º e 2º da ESO. O libro propón unha serie de actividades de utilidade para entrenar ao alumnado nunha serie de habilidades que, ademáis de conseguir mellorar o seu nivel socio-emocional, facilitan propedéuticamente alcanzar os obxectivos académicos. Idóneo para o seu emprego nas titorías.


  "El Sandwich de Mariana". Acoso escolar

  Curtametraxe para traballar o tema do acoso escolar.
  Director: Carlos Cuarón
  Producción: Nivel Diez, Film & Post
  Tema: Bullying 


  22/9/14

  Coaching e orientación. Que é o coaching educativo?

  O orientador Claudio Castilla nos presenta no seu blog OrientaGuía unha boa síntese sobre o coaching como enfoque para a orientación, baseándose para elo nas publicacións do experto no tema Enrique González Lorca. Trátase dun enfoque que vai gañando cada vez máis adeptos aplicado ao mundo da educación, polo que convén coñecelo. Claudio inclúe ademáis varias ligazóns para profundizar sobre o tema e un vídeo explicativo.

  Accede á información facendo clic na imaxe


  Como axudar aos nosos fillos e fillas a obter éxito escolar

  Guía editada pola CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de padres y madres de alumnos) na que se analiza cal debe ser o papel da familia no estudo dos fillos e fillas. Os obxectivos perseguidos son os seguintes:
  • Concienciar da importancia do papel dos pais e nais no rendemento escolar dos seus fillos e fillas.
  • Coñecer os factores que inflúen no seu rendemento escolar e no éxito escolar.
  • Proporcionar orientacións xerais e prácticas para que pais e nais poidan axudar aos seus fillos e fillas.
  • Aportar ferramentas de técnicas de estudo.
  • Facilitar pautas para facer fronte ás posibles dificultades que poidan xurdir.
  Para acceder á guía, fai clic na imaxe

  http://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Curso%2056%20Manual%20FF%20Como%20ayudar%20a%20los%20hijos%20a%20obtener%20exito%20escolar%20Manual%20del%20Monitor.pdf

  21/9/14

  Guía para a avaliación e mellora dunha educación inclusiva

  Adaptación e traducción ao español da publicación orixinal inglesa Index for Inclusion, da que son autores Tony Booth y Mel Ainscow. Texto eminentemente práctico e versátil que inclúe un conxunto de materiais para apoiar ás escolas no proceso de desenvolvemento cara unha educación máis inclusiva. O obxectivo é construir comunidades escolares que apoien o fomento de altos niveis de logro para todos os escudantes. Para elo, promóvese unha análise e reflexión a fondo sobre todo o que forma parte da vida nun centro escolar.

  A guía implica unha autoavaliación das culturas, as políticas e as prácticas escolares, empregando para elo un conxunto de indicadores, cada ún asociado con preguntas concretas. A través desta exploración identifícanse as barreiras á aprendizaxe e á participación existentes no centro, determínanse as prioridades de desenvolvemento e póñense en práctica as innovacións consensuadas pola comunidade educativa.

  Para acceder á publicación, fai clic na imaxe

  http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/09/guia_indicadores_inclusiva_unesco.pdf


  Reforzo /vs/ Adaptación Curricular Significativa

  Artigo publicado por Santiago Moll Vaquer no seu blog Justifica tu respuesta no que explica a diferencia existente entre Reforzo e Adaptación Curricular Significativa en Secundaria.

  Para acceder ao artigo, fai clic na imaxe

  http://justificaturespuesta.com/adaptacion-curricular-diferencia-entre-refuerzo-r-y-adaptacion-curricular-significativa-ac/

  Programa de Educación Emocional para a prevención da violencia

  Programa editado pola Consellería de Cultura, Educació i Esport da Generalitat Valenciana para a súa implementación co alumnado de 3º e 4º da ESO. No libro, de carácter eminentemente práctico, expónse un programa de intervención para potenciar o desenvolvemento emocional e previr a violencia no contorno escolar, dotando ao alumnado de estratexias positivas de afrontamento da realidade e resolución de conflictos. Dito programa ten en conta os cinco compoñentes da intelixencia emocional enunciados por Goleman: "autocoñecemento, autocontrol, automotivación, empatía e habilidades sociais", e adhírese á definición de educación emocional aportada por Rafael Bisquerra, que a define como un proceso educativo, continuo e permanente dirixido a potenciar o desenvolvemento emocional como complemento ao desenvolvemento cognitivo para fomentar o desenvolvemento integral da personalidade.

  Para acceder ao programa, fai clic na imaxe


  http://www.asociacionaccent.com/informa/_recursos_inteligencia_emocional/2_proyecto_prevencion_violencia_adolesc.pdf
  Fonte: Blog Crea y aprende con Laura

  19/9/14

  Eres legal en Internet? Campaña anti-bullying

  En rayuela.org atopamos unha campaña contra o ciberbullying lanzada en setembro de 2014 e que ten por nome Eres legal en Internet? Inclúe unha definición do termo ciberbullying e 10 recomendacións para a súa prevención dirixidas ao alumnado. Proporciona ademáis enderezos de Internet onde completar a información. Material adecuado para as sesións de titoría co alumnado dos cursos inferiores da ESO.


  Para acceder á campaña, fai clic na imaxe

  http://www.rayuela.org/granitos-de-arena/15-campana-antibulling/  18/9/14

  Niveis de competencia curricular en toda a Ed. Primaria


  Ao inicio do curso é importante establecer o nivel de competencia curricular do noso alumnado co fin de saber de onde parte para elaborar, de ser o caso, as correspondentes adaptacións curriculares ou programas de reforzo. Presentamos aquí un conxunto de instrumentos para avaliar os niveis de competencia curricular en lingua castelá e matemáticas en todos os cursos da Ed. Primaria. Inclúese tamén unha parrilla para valorar a motivación e o estilo de aprendizaxe. 

  Podes acceder aos documentos facendo clic nos seguintes enlaces
  Fonte dos documentos: http://chopo.pntic.mec.es/~fferna23/
  Fonte da imaxe: Rafa M López

  Fonte da información: Blog Orientación Andújar

  Podes atopar outros instrumentos para avaliar a competencia curricular neste mesmo blog: