educación,

Loading...

30/7/14

As ensinanzas de artes plásticas e deseño


As ensinanzas de artes plásticas e deseño comprenden estudos relacionados coas artes aplicadas, oficios artísticos, diversas modalidades de deseño e conservación e restauración de bens culturais.
Os Ciclos de Artes Plásticas e Deseño:
Que son os ciclos de Artes Plásticas e Deseño?:
A estrutura é a mesma que a da Formación Profesional Específica: Ciclos formativos de grao Medio e Superior, de xeito que despois da ESO podes acceder ós Ciclos formativos de grao Medio, e despois do Bacharelato podes acceder ós Ciclos formativos de grao Superior, aínda que só terán acceso directo os alumnos que cursasen o Bacharelato de artes, o resto dos alumnos deberán facer unha proba que valorará as súas aptitudes artísticas e que consiste basicamente na realización de debuxos e bosquexos sobre temas propostos.
Os centros nos que se imparten estas ensinanzas son as escolas de artes plásticas e deseño, que en Galicia, se atopan en A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo e Ferrol ( estas dúas últimas de titularidade privada ).
Como Se Organizan:
Trátase de Ciclos de grao Medio e grao Superior, polo que teñen unha estrutura semellante á da formación profesional específica. A principal diferenza está a que ademais da titulación normal para acceder a un Ciclo é necesario superar unha proba de acceso.
1. Ciclos Formativos De Grao Medio:
Accédese co título de ESO e coa superación da  proba específica que consiste en exercicios por escrito sobre os coñecementos de artes plásticas, histórico artísticos, e debuxo.
De non ter o título de ESO, pero tes 17 anos,  podes acceder coa superación (ademais da proba específica) dunha proba de madureza que atende ós contidos xerais da ESO e consta de 2 partes:
-          1ª parte: Lingua Castelá, Lingua galega, ciéntífico—tecnolóxico e sociocultural  (escoller tres materias).
-          2ª parte: Educación plástica e visual.
A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos de grao medio e a proba específica polo bacharelato de artes ou experiencia laboral de alomenos un ano, directamente relacionada co ciclo o que se quere acceder.
A inscrición nas probas é en xuño e as probas celébranse en setembro.
Obtense o título de técnico.
2. Ciclos Formativos De Grao Superior:
Accédese, directamente sen ter que superar ningunha proba, co título de Bacharelato en artes.
De non ter o Bacharelato de artes, pódese acceder con outra modalidade de Bacharelato e coa superación dunha proba específica relacionada con debuxo, artes plásticas e coñecementos histórico - artísticos.
De non ter superado ningún  Bacharelato, pódese acceder mediante a superación dunha proba de madureza, se tes 19 anos. Dita proba ten 2 partes:
-      1ª Parte: proba das materias comúns do Bacharelato ( Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Lingua estranxeira—inglés ou francés, Hª España, Hª Filosofía, Filosofía e Cidadanía, Ciencias do Mundo Contemporáneo. Escoller tres materias.
-        2ª Parte: Proba de Historia da Arte.
A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos superiores, e a específica pola experiencia laboral de alomenos un ano directamente relacionada co ciclo ao que se quere acceder.
Obtense o título de técnico Superior que da acceso a certas titulacións universitarias e aos estudos superiores de Deseño (explicados máis adiante).
A inscrición nas probas é en xuño, a proba de madureza celébrase en xuño e a específica en xullo.
4. Familias Profesionais:
Dentro de cada familia ofértanse Ciclos de grao Medio e de grao Superior. A continuación presentámosche as familias que existen:
Artes Aplicadas á Escultura
Deseño De Interiores
Xoiería De Arte
Artes Aplicadas Ó Libro
Cerámica Artística
Artes Aplicadas Á Indumentaria
Deseño Industrial
Deseño Gráfico
Artes Aplicadas Ó Muro
Esmaltes Artísticos
Textiles Artísticos
Arte Floral
Vidrio Artístico
5. Onde Estudar Estes Ciclos:
Existen escolas  de artes nas principais cidades de Galicia: a Coruña, Santiago, Ourense, Lugo.
En A Coruña ( Escola de Artes Pablo Picasso) podes estudar:
CM Dourado e Policromía Artísticos
CS Artes Aplicadas Da Escultura
Taller cerámico, oferta modular.
CS Fotografía Artística
CS Ilustración
En Santiago (Escola De Artes Mestre Mateo) Podes Estudar:
CS Artes Aplicadas Da Escultura
CS Fotografía Artística
CS Xoiería Artística
Taller de xoiería, oferta modular
En Lugo (Escola De Artes Ramón Falcón) Podes Estudar:
CM Serigrafía artística
CS Gravado e Técnicas De Estampación
CS Cerámica Artística
CS Fotografía Artística
Taller de talla artística en madeira, oferta modular.
Taller de ebanistería, oferta modular
En Ourense ( Escola De Artes Antonio Faílde) Podes Estudar:
CM Ebanistería Artística
CS Fotografía Artística
CS Ilustración
Estudos Superiores De Artes Plásticas e Deseño:
 1. Conservación e Restauración de Bens Culturais:
Trátase dun grao que ten como obxectivo formar a profesionais que terán como responsabilidade velar polo bo estado do patrimonio artístico.
Podese  escoller entre 7 especialidades diferentes: Arqueoloxía, Pintura., Escultura, Documento gráfico, Bens Arqueolóxicos, Textiles, Mobiliario,
Obtense o Título de graduado universitario.
Pódese acceder directamente co Título de Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño (para os cales se reserva un 20% das prazas . Se tes un título de Bacharelato ou equivalente terás superar unha proba específica de acceso que se convoca anualmente en xuño nos centros onde se imparte a carreira. Para o alumnado que accede por proba resérvase o 80% das prazas.
As Partes Da Proba:
-          Comentario dun texto relacionado cos bens culturais
-          Exame escrito sobre dúas materias a escoller entre:  Historia de España, Historia da Arte, Física e Química e Bioloxía.
-          Debuxo a partir dun modelo real e inanimado,
-          Traballo sobre representación da cor,
-          Traballo práctico sobre as aptitudes plásticas.
Existe en Galicia unha única escola de conservación e restauración, que se ubica en Pontevedra,  e imparte as especialidades de escultura, pintura e arqueoloxía.
 1. Os Estudos Superiores de Deseño:
Están encamiñados á formación de profesionais no mundo do deseño nas especialidades de moda, interiores, productos e deseño gráfico. Teñen
unha duración de 3 anos, dos que o primeiro curso é común ás catro especialidades. A titulación que se obtén ao remate destas ensinanzas é equivalente, para tódolos efectos, a unha diplomatura universitaria.
Estes estudos impártense nos seguintes centros:
-          Escola de arte Mestre Mateo de Santiago: Deseño de moda, Deseño de produtos.
-          Escola de arte Pablo Picasso de A Coruña: Deseño de interiores, Deseño gráfico
-          Escola de arte Ramón Falcón de Lugo: Deseño de interiores, Deseño gráfico.
-          Escola de arte Antonio Faílde de Ourense: Deseño de interiores, Deseño Gráfico.
O acceso:
-          Terán acceso directo os alumnos que teñan o título de técnico superior de artes plásticas e deseño.
-          Accederán mediante proba específica os alumnos que teñan o título de bacharelato. A inscrición nesta proba é a comenzos de xuño e celébrase a mediados de xuño. Consta de dúas partes:
1º parte: Durante un máximo de 3 horas responder por escrito a cuestións sobre historia das artes, historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral, e deseño na especialidade que se aspira a cursar.
2ª parte: Durante un máximo de 4 horas, realizar un debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar; e un debuxo a mal alzada, cos técnicas do estudos que se aspira a cursar, do modelo do exercicio anterior.
Para o acceso aos estudos superiores, de grao en Música, Arte Dramática, Conservación e Restauración de Bens Culturais, e Deseño, o alumnado que non teña o título de bacharelato, e cumpra 19 anos, poderá realizar unha proba de madureza, en xuño, ademáis das probas específicas de cada especialidade. Esta proba consistirá en realizar exercicios das seguintes materias de bacharelato: Lingua estranxeira (Inglés ou Francés), Lingua Castelá, Lingua Galega, Filosofía e Cidadanía, Ciencias para o mundo contemporáneo, Historia de España, Historia da Filosofía. 

29/7/14

Estudar e traballar en Europa. Guía de recursos


Obra editada polo Injuve que contén unha recompilación de recursos que proporcionan información para preparar unha viaxe con destino aos países da Unión Europea e o Espacio Económico Europeo para estudantes que busquen traballo ou formación académica.

A guía pretende responder dunha maneira sinxela e ordeada a tres cuestións:
1. Quero ir e ónde buscar estudos e traballo
2. Que preciso en función do pais e traballo ou estudo
3. Como viaxar e con que.

Ademáis explica, noutro apartado, que documentos conformarán o futuro curriculum vitae dos estudantes ao seu retorno a España.

Para acceder ao documento, fai clic na imaxe


http://docreader.readspeaker.com/docreader/index.php?jsmode=1&cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2013%2F11%2Fpublicaciones%2FGuiaEstudiaryTrabajarEnEuropa.pdf&referer=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fconocenos%2Fediciones-injuve%2Festudiar-y-trabajar-en-europa-guia-de-recursos&v=

Fonte: injuve.es

15/7/14

AXUDAS PARA AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO. CURSO 2014/2015

O Ministerio de Educación publicou a convocatoria de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2014/2015.


Tipos de axudas:
 • Axudas directas para a alumnado -incluíndo o afectado por TDAH- que requira por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conducta.
 • Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas.
 • Axudas para programas específicos complementarios á educación reglada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades. 
O prazo de solicitude remata o 30 de setembro de 2014.

8/7/14

PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS DEPORTIVAS 2014


Publicada no DOG de 7 de xullo a convocatoria de probas de acceso a ensinanzas deportivas para o curso 2014/2015.
 • Prazo de inscrición nas probas: do 8 ao 14 de xullo.
 • Celebración das probas: setembro de 2014.
 • Prazo de matrícula: Desde a data de publicación de admitidos en cada especialidade ata o 17 de setembro.
Ao igual que para os outros ciclos, tes que ter o título da ESO para presentarte a un ciclo medio e o título de Bacharelato se queres acceder a un ciclo superior.

Se non aprobaches todas as materias en xuño, que podes facer? 
 • presentarte ás probas de madureza (son o equivalente ás probas de acceso para os outros ciclos). Terán lugar o día 3 de setembro.
 • inscribirte agora nas probas de acceso e acreditar en setembro que tes o título. 

2/7/14

Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia.

A Consellería de Educación ven de publicar o Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.

Para acceder ao protocolo, fai clic na imaxehttp://www.edu.xunta.es/web/node/12908


22/6/14

CALENDARIO ESCOLAR EN GALICIA PARA O CURSO 2014/2015

Publicada a Orde do 13 de xuño pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2104 / 2015 nos centros sostidos con fondos públicos. COMEZO E REMATE DO CURSO:
 • No 2ª ciclo de Educación Infantil, Educación Especial e Educación Primaria: Do 10 de setembro ao 19 de xuño.
 • En Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 15 de setembro ao 19 de xuño. 
 • En Ensinanzas de Réxime Especial: Do 15 de setembro ao 30 de xuño.
 • Nos centros de Ensinanzas Artísticas superiores: Do 10 ao 30 de setembro.

PERÍODOS DE VACACIÓNS:
 • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2014 ata o día 7 de xaneiro de 2015.
 • Entroido: días 16, 17 e 18 de febreiro de 2015. 
 • Semana Santa: desde o día 30 de marzo ata o 6 de abril de 2015.

DÍAS NON LECTIVOS: 
 • Día do Ensino: 31  de Outubro. 
 • Festivos locais ou de ámbito estatal. 

20/6/14

Axudas para a adquisición libros de texto para o alumnado. Galicia 2014-15
A Consellería de Educación convocou axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2014/2015.

As principais novidades desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

Non obstante, o alumnado matriculado en educación especial, así como aquel que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65% poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro docente determine en cada caso.

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros),


Exclúese desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria, así como o de educación especial e aquel cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, nos casos en que o material adquirido con cargo á axuda non poida ser reutilizado.

16/6/14

OFERTA FORMATIVA DE FP PARA O CURSO 2014-2015. GALICIA

Nas seguintes ligazóns podes atopar a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario na modalidade presencial, e a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia para o curso 2014-2015, clasificadas por provincia e concello, así como por familia profesional e ciclo:

Réxime ordinario na modalidade presencial:
Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):
Normativa relacionada
  

6/6/14

INSTRUCCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN EN CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO EN GALICIA 2014Publicouse a Resolución do 21 de maio de 2014 coas instrucións para o acceso e admisión nos ciclos medios e superiores de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2014/2015 en Galicia. 


Publícanse:
 • As datas para a solicitude de admisión e inscrición nas probas específicas de acceso e de madureza: Do 5 de xuño ata o 19 de xuño en Ciclos Superiores e ata o 24 de xullo en Ciclos Medios. 
 • As datas e horarios das probas.
 • Os contidos das probas.
 • As datas para a matrícula.
 • Os impresos de solicitude de admisión.

3/6/14

O sistema educativo español a partir de 2014-2015

Dúbidas sobre o novo sistema educativo? Nesta web elaborada por APOCLAM (Asociación Profesional de Orientadores/-as de Castilla-La Mancha) poderás resolvelas.

Fai clic na imaxe para acceder á información

http://www.sistemaeducativo.apoclam.org/index.html

20/5/14

Web do MECD sobre becas, axudas, subvencións e premios

Nesta web do Ministerio de Educación atoparás toda a información sobre becas, axudas, subvencións e premios.

PROBAS LIBRES FP 2014

Convocadas Probas de obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de FP na Comunidade Autónoma de Galicia para o 2014.
O obxectivo destas probas é que as persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren que alcanzaron os obxectivos establecidos no currículo correspondente. 
  

19/5/14

Acoso escolar e ciberacoso. Propostas para a acción

Documento editado por "Save the Children". Inclúe as seguintes cuestións:
 1. Acoso escolar e ciberacoso dende a perspectiva dos dereitos da infancia
 2. Marco conceptual
 3. Investigación
 4. Recomendacións
 5. Proposta de pautas básicas para un protocolo de actuación ante o acoso e ciberacoso
Para acceder ao documento, fai clic na imaxe

http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/675/Acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vOK_-_05.14.pdf
Fonte: savethechildren.es

18/5/14

O maltrato entre escolares. Guía para pais

Guía sobre o bullying ou maltrato escolar destinada ás familias. Editada polo Defensor do Menor da Comunidade de Madrid.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://213.0.8.18/portal/Educantabria/RECURSOS/Materiales/Biblinter/D-MenorMAdrid__el_maltrato_entre_escolares__padres.pdf

13/5/14

Guía para mellorar a atención ao alumnado inmigrante

Documento de referencia para ofrecer unha resposta educativa ao alumnado inmigrante. Parte das experiencias de boas prácticas realizadas dentro do proxecto "Retos y opostunidades para la inclusión social e integración de los menores inmigrantes en el sistema educativo", proxecto levado a cao en Logroño e no condado de Cambridge no Reino Unido.

No documento abórdanse as seguintes cuestións:
 • Decisións básicas a nivel de centro
 • Acollida do alumnado
 • Seguimento e avaliación
 • Recursos
 • Materiais de traballo
Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://orientacion.educa.aragon.es/GUIA-AYUDA-ALUMNADO-web.pdf

 Fonte: Rincón Didáctico Orientación y Atención a la Diversidad

7/5/14

TDAH en 60 segundos

Este video facilita información básica sobre o TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade) nun minuto, Dirixido a todo aquel que estea interesado en comprender mellor en que consiste o trastorno e cales son as características que o compoñen.


Material de apoio para o traballo en equipo relacionado co TDAH

Recurso para familias, persoal coidador e persoal docente de toda Europa concebido para a cooperación na asistencia aos rapaces e rapazas con TDAH. O manual, publicado na web tdahytu.es, consta de 5 partes:
 1. Falar do diagnóstico e tratamento.
 2. Mellora das destrezas para a educación e o estudo.
 3. Control de conductas.
 4. Reforzo das destrezas sociais e para a vida cotiá.
 5. Información adicional
Para acceder ao contido, fai clic na imaxe

http://www.tdahytu.es/manual-para-padres-y-profesores/

Caderno de información académica 2º Bacharelato e Ciclos Formativos


https://docs.google.com/file/d/0B2t0Tm2EEDLTQVdBVGFoT3Q0YXc/edit


Guía de orientación académica publicada pola Delegación Territorial de Educación de Sevilla para o alumnado de 2º Bacharelato e Ciclos Formativos. Actualizada para o curso 2014/2015. Aínda que está contextualizada na provincia de Sevilla, as informacións xerais son válidas para calquera comunidade autónoma.


Para acceder ao caderno, fai clic na imaxe

Caderno de información académica 4º ESO

https://docs.google.com/file/d/0B2t0Tm2EEDLTcE9tQlV6SnI3aUU/edit 

Caderno de orientación académica para o alumnado de 4º ESO publicado pola Delegación Territorial de Educación de Sevilla. Actualizado para o curso 2014/2015. Aínda que está contextualizado nesta provincia, as informacións xerais son válidas para calquera comunidade autónoma.


Para acceder ao caderno, fai clic na imaxe


INSTRUCCIÓNS ACCESO E ADMISIÓN ENSINANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICA 2014/2015

Publicáronse as instruccións para o acceso e admisión nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2014/2015.

O prazo para a inscripción na proba específica vai do 7 de maio ao 13 de xuño na secretaría da Escola Superior de Arte Dramático.Accede á web da ESAD

Poza Cabalo s/n. Vigo (Pontevedra)
Telf. 986246399/ 986 137029

INSTRUCCIÓNS ACCESO E ADMISIÓN NAS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 2014/15

Publicáronse as normas de acceso e admisión nas ensinanzas superiores de Música para o curso 2014/2015.

O prazo para inscripción nas probas vai do 7 de maio ao 6 de xuño na secretaría dos conservatorios superiores de música.
INSTRUCCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN NA ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS DE GALICIA 2014/15

Publicáronse as instruccións para o acceso e admisión na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia para o ano 2014/15

O prazo para inscribirse na proba específica vai do 7 de maio ao 12 de xuño do 2014 na secretaría da Escola.


INSTRUCCIÓNS ACCESO E ADMISIÓN NOS ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO 2014/15


Publicáronse as normas de acceso e admisión nas ensinanzas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15.


Lugar para a inscripción na proba
Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia 

Prazo:
7 de maio a 6 de xuño
5/5/14

Son bulímica

Vídeo que amosa a historia dunha rapaza adolescente que padece unha enfermidade alimenticia, a bulimia. Vendo na televisión a outras rapazas que sofren o mesmo problema. decide deixar a enfermidade atrás.  De utilidade para o profesorado-titor na ESO.


2/5/14

PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN GALICIA. CONVOCATORIA 2014

A consellería de Educación ven de publicar a convocatoria de probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores correspondente ó curso 2014/15 para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente e cumpran dezanove anos no ano 2014.

Prazo de inscrición para realizar a proba: ata o 29 de maio.

Lugares de inscrición: na secretaría dos seguintes centros.

– Conservatorio Superior de Música da Coruña.
– Conservatorio Superior de Música de Vigo.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
– Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
– Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

Data, lugar e horario da proba: A proba de acceso realizarase o día 6 de xuño ás 9.00 horas no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela, de acordo co seguinte horario:

– 9.00 h: presentación.
– Das 9.30 ás 10.30 h: Lingua Estranxeira (inglés ou francés).
– Das 10.30 ás 11.30 h: Lingua Castelá e Literatura.
– Das 12.00 ás 13.00 h: Lingua Galega e Literatura.
– Das 13.00 ás 14.00 h: Filosofía e Cidadanía ou Historia da Filosofía.
– Das 16.00 ás 17.00 h: Historia de España ou Ciencias para o Mundo Contemporáneo.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e copia da folla de solicitude de inscrición.

LIGAZÓNS:

1/5/14

Guía clínica para o trastorno negativista desafiante

Guía editada polo Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz da que son autores Josué Vásquez, Miriam Feria, Lino Palacios e Francisco de la Peña. Aborda as seguintes cuestións:
 1. http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/guias/trastorno_negativista.pdfDefinición do trastorno
 2. Clasificación diagnóstica
 3. Epidemioloxía
 4. Aspectos socioculturais
 5. Etioloxía
 6. Curso e pronóstico
 7. Avaliación, diagnose e recomendacións xerais
 8. Tratamento
Para acceder á guía, fai clic na imaxe