educación,

Loading...

19/8/14

LOMCE: Normativa e documentos de interese


Nesta entrada ofrecemos unha recompilación da normativa referida á LOMCE publicada ata o momento a nivel estatal e en Galicia. Incluímos, así mesmo, diversos documentos ou publicacións relacionadas de interese.

1. Normativa xeral:
 2. Educación Primaria:
3. Formación Profesional Básica
 4. Outros documentos de interese:
 • Nesta ligazón á páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte podes consultar o calendario de implantación da LOMCE e os principais cambios introducidos en Educación Primaria e Secundaria.
   
  • Esquema do sistema educativo na LOMCE publicado polo MECD. Fai clic na imaxe para acceder:
   http://lomce.mecd.es/itinerarios
 •  Presentación do MECD de 10-12-2013

 • Modificacións na estructura básica das diferentes etapas educativas coa implantación da LOMCE: Monográfico de FETE UGT Enseñanza. Para acceder, fai clic na imaxe.

 • Guía práctica sobre a Formación Profesional Básica elaborada pola Federación de Ensinanza de Comisións Obreiras. 
http://www.feccoo-extremadura.org/comunes/recursos/15660/1792092-_Guia_practica_LOMCE-2__Formacion_Profesional_Basica.pdf

 • Formación Profesional Básica en Galicia: Presentación efectuada por J.M. Rodríguez Buján na Xornada de Formación para Orientadores levada a cabo en Santiago o 21 de maio de 2014.

                          Bujan fpbasica from Silvina Paricio Tato

 • Breve presentación elaborada polo orientador Claudio Castilla baseada no Real Decreto 126/2014 (BOE do 5 de marzo).


Formación profesional básica from orientaguia

 • Web elaborada por APOCLAM  (Asociación Profesional de Orientadores/-as de Castilla-La Mancha) onde se nos explica como queda o sistema educativo español despois da publicación da LOMCE. Para acceder, fai clic na imaxe: 

Plan de acción titorial interactivo II. Segundo Ciclo de ESO

Este plan de acción titorial interactivo, publicado pola Consellería de Educación de Extremadura e do que son autores Juan Enrique Prudencio Sánchez e Pedro José Parejo Peña, vai dirixido ao alumnado de 3º e 4º da ESO.  Nel atoparás os contidos, as sesións, as actividades, os recursos e o desenvolvemento.
Os contidos a desenvolver son os seguintes:
 • Aprender a convivir
 • Dereitos Humanos
 • Dilemas morais
 • Sexualidade
 • Alcohol
 • Habilidades sociais
 • Educación vial
 • SIDA
 • Tabaco
 • Publicidade
 • Uso das TIC
 • Educación para a paz
 • Que podo estudar?
Este plan complementa ao Plan de acción titorial interactivo I, dirixido ao alumnado de 1º e 2º da ESO e que figura tamén neste blog.

Para acceder ao plan, fai clic na imaxe

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/09/ 

18/8/14

Educación afectivo-sexual. Adolescencia e violencia de xénero

Unidade didáctica de educación afectivo-sexual para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria promovida polo Instituto Asturiano da Muller. Forma parte dun programa máis extenso de Educación Afectivo-Sexual que se está a impulsar desde a administración do Principado de Asturias e no que participan diversos organismos: Dirección Xeral da Saúde Pública, Viceconsellería de Educación, Instituto da Xuventude, Instituto Asturiano de Atención Social á Infancia, Familia e Adolescencia, Consello da Xuventude e Instituto Asturiano da Muller.

Os obxectivos do programa son os seguintes:
 • Favorecer unha reflexión crítica entre o alumnado sobre as concepcións de masculinidade, feminidade, violencia e educación sentimental.
 • Analizar e construir colectivamente valores acordes coa non violencia e a resolución de conflitos.
 • Proporcionar ao alumnado imaxes alternativas de modelos de masculinidade non asociados a comportamentos violentos.
 • Concienciar ao alumnado das súas ideas conceptuais sobre a violencia de xénero, os tipos de violencia e as consecuencias sociais e persoais da mesma.
 • Analizar co alumnado e concienciar sobre a importancia da educación sentimental dos homes e as mulleres como forma de desenvolvemento integral exenta de prexuizos e estereotipos de xénero patriarcais.
Para acceder á Unidade didáctica, fai clic na imaxe

http://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Promocion%20de%20la%20Salud/Programas%20de%20Educaci%C3%B3n/AFECTI-SEXUAL.pdf
 Fonte: AsturSalud. Portal de Salud del Principado de Asturias

Guía para a preparación da selectividade

Presentación elaborada polo Departamento de Línguas Clásicas do IES ELVIÑA para axudar ao alumnado na preparación da selectividade.


Datos prácticos das PAU

Presentación elaborada polo Departamento de Linguas Clásicas do IES ELVIÑA, para axudar ao alumnado na selectividade.

Becash. Buscador de becas

Becash é o primeiro buscador de becas que te axuda a acadar as túas metas. Neste curto vídeo podes ver como funciona.

Cursos de idiomas no estranxeiro 2014

Queres aprender ou perfeccionar un idioma?

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado en colaboración cos organismos de xuventude das comunidades autónomas de A Rioxa, Andalucía, Canarias, Castela e León, Cidade Autónoma de Ceuta, Estremadura, Illas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra e Valencia, pon en marcha o programa de Cursos de Idiomas no Estranxeiro 2014.

 

Quen pode acceder a este programa?

Todos os mozos e mozas con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos (Consultar na guía as idades para cada escola).
Os/as menores de idade deberán presentar unha autorización dos seus/súas pais/nais no momento de efectuar a reserva.
Para os/as menores de 16 anos é obrigatorio contratar o servizo de transfer tanto de ida como de volta (servizo de recollida e desprazamento desde o aeroporto ata o aloxamento).

 

IDIOMAS OFERTADOS

 

PREZOS

Varían en función do tipo de curso, número de leccións, réxime alimenticio, datas (tempada alta ou baixa), semanas de duración, tipo de aloxamento e outros servizos.
Estes inclúen as clases do idioma elixido e o aloxamento (en familias, apartamentos ou residencias de estudantes).
Non inclúen os gastos de viaxe ata o país de destino, gastos de transporte local, as actividades e excursións que sexan opcionais dentro dos programas de cada escola, nin os traslados.
Os/as posuidores/as do Carné Xove terán un 6% de desconto.

 

DATAS DE INICIO E DURACIÓN

Normalmente os cursos comezan en luns, aínda que algunhas escolas establecen datas determinadas de inicio para os/as principiantes. O aloxamento farase de domingo a sábado, chegando un día antes do comezo do curso e marchando un día despois do remate, salvo que a escola estableza que o aloxamento sexa de sábado a sábado ou de domingo a domingo.
A duración dos cursos é semanal (2, 3, 4 semanas…) e o número de leccións varía dun curso a outro (15, 20, 25 ou 30 lección semanas), así coma o horario.

 

ALOXAMENTO

Ofrécense distintas opcións: familia, residencia, pisos de estudantes, etc. 

 

PRAZO DE SOLICITUDES

Hai que facer a solicitude como mínimo 15 días antes do comezo do curso, en tempada baixa (de xaneiro a maio e de outubro a decembro), e 30 días antes, en tempada alta (de xuño a setembro).
Para os cursos en Estados Unidos e Canadá, 30 ou 60 días antes da data de comezo do curso, dependendo de si se necesita ou non visado de estudante.

 

CONDICIÓNS E FORMA DE PAGO

No momento de solicitar a  inscrición para un curso deberase aboar o  40% do seu importe. O  60% restante deberá aboarse, unha vez confirmada a reserva de praza por parte da escola.
A reserva de praza non se considerará definitiva ata que non se reciba a confirmación por parte da escola.
Para máis información consulta as condicións xerais.

 

CÓMO SOLICITAR UN CURSO?

Chamando ao teléfono 981 544 840 ou ben enviando un correo electrónico (co asunto: cursos de idiomas no estranxeiro) ao seguinte enderezo: idiomas@xunta.es.
No correo deberá figurar a seguinte información:
 • Nome e apelidos
 • Data de nacemento
 • Teléfonos de contacto e enderezo electrónico
 • Páxina da guía na que figura o curso que solicitas. Se son varios os cursos elixidos, deberás indicar a orde de preferencia.
 • Idioma elixido e nivel
 • País, cidade, escola elixida e tipo de curso (especificando leccións, horarios)
 • Datas de inicio do curso e datas de aloxamento. Indicando as semanas de duración.
 • Aloxamento, especificando o tipo de habitación e o réxime de manutención
 • Transfer
 • Carné Xove
Unha vez confirmada a dispoñibilidade de prazas no curso solicitado, enviaranse a conta de correo electrónico facilitada polo/a interesado/a os impresos necesarios para facer a solicitude e o pago do curso.

 

ENLACES DE INTERESE:

Se viaxas ao estranxeiro:
Recomendacións de viaxe:
Rexistro de viaxeiros:
Tarxeta sanitaria europea:
 Accede á guía completa facendo clic na imaxe

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/ensino/2014/cursosIdiomas/Guia_idiomas_2014_Xunta.pdf

17/8/14

"Familia y educación. Guía práctica para Escuelas de Padres y Madres eficaces"

 • Guía editada no 2012 pola Consellería de Educación, Formación e Emprego da Rexión de Murcia da que son autoras Isabel Ruiz García, Pilar Sánchez Álvarez e Mª Elena de Jorge Martínez. 
 • Trátase dun libro de carácter práctico para familias, pensado e elaborado desde a óptica educativa e a experiencia docente, no que se destaca o carácter positivo que supón a implicación familiar para a transmisión de valores fundamentais, para o éxito escolar do alumnado, e que devolve ao escenario educativo o seu protagonismo na formación e desenvolvemento do talento dos seus fillos/-as. 
 • O obxectivo é, xa que logo, axudar ás familias a recoñecer as situacións cotiás que fan difícil o proceso educativo, na maioría das ocasións por mor da falta de información e formación específicas. 
 • A guía comeza cunha introducción na que se expón o contexto social de partida. A continuación, un capítulo que desenvolve o estado da cuestión sobre o binomio inseparable de familia e educación. Seguen unhas pinceladas sobre a evolución histórica das Escolas de Pais para pasar a centrarse nestas no contexto do actual escenario educativo.
 • A guía selecciona unha serie de temas a partir dos cales ofrece consellos prácticos: estilos parentais, necesidade dunha educación en valores, responsabilidade e ética social, información e prevención cara as drogas, desenvolvemento de habilidades sociais, habitos de estudo, ... 
Para acceder á publicación, fai clic na imaxe

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/1592/01820122017967.pdf?sequence=1

Fonte: Redined, recollida tamén en Orientacascales

16/8/14

EDUCACIÓN DE ADULTOSDestinatarios:

Persoas que teñan cumpridos os 18 anos. De maneira excepcional, poden acceder persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en condicións excepcionais que lles impidan facer os estudos polo réxime ordinario, e deportistas de alto rendemento.

Oferta de estudos:
 • Ensinanzas básicas iniciais
 • Educación secundaria para persoas adultas (ESA)
 • Bacharelato para persoas adultas
 • Ciclos formativos para persoas adultas
 • Ensinanzas non regradas


- Ensinanzas básicas iniciais:

Equivalen á educación primaria para persoas adultas. Inclúen a alfabetización e a consolidación das competencias en lectoescritura e matemáticas.


- Educación secundaria para persoas adultas:
 • Ensinanzas que conducen á obtención do título de graduado en educación secundaria (ESA). Dependendo dos estudos previos que realizara a persoa interesada, poden cursarse en dous ou nun curso escolar.
 • Organízanse en ámbitos de coñecemento (comunicación, social e científico-tecnolóxico), e desenvólvense ao longo de catro módulos cuadrimestrais (dous cursos escolares). As persoas adultas poderán permanecer cursando estas ensinanzas o tempo que o seu ritmo de aprendizaxe precise para a adquisición dos coñecementos establecidos.
 • As persoas que teñan o título de graduado escolar teñen validados os módulos 1 e 2 dos tres ámbitos de coñecemento, e acceden directamente ao módulo 3.
 • As persoas que superaran materias da ESO ordinaria poden validar parte dos módulos.
 • Estas ensinanzas pódense cursar polas modalidades presencial, semipresencial e a distancia telemática.
  • Na modalidade semipresencial é obrigatoria a asistencia ás titorías de cada ámbito (Unha hora semanal para o ámbito social, dúas sesións lectivas para o ámbito de comunicación, e outras dúas para o ámbito científico-tecnolóxico).
  • A modalidade a distancia con titorías telemáticas non supón a asistencia a titorías presenciais. A comunicación cos titores é a través da Aula Virtual do IES San Clemente.
 • Matrícula: 
  • Na modalidade presencial, primeira quincena de setembro para o primeiro cuadrimestre; nas modalidades semipresenciais e a distancia, primeira quincena de xaneiro.
 • Acceso:
  • Por superación do nivel II das ensinanzas iniciais
  • Mediante proba de avaliación inicial
  • Por validación de estudos
 • Saídas: 
  • Ciclos Formativos de Grao medio
  • Bacharelato
  • Mundo Laboral
 • Centros:
  • Podes consultar a rede de centros de modalidade presencial nesta ligazón.
  • A modalidade semipresencial pode cursarse nos seguintes centros: EPA Eduardo Pondal (A Coruña), EPA Santa María de Caranza (Ferrol), IES San Clemente (Santiago de Compostela), EPA Albeiros (Lugo), EPA de Ourense, IES de Celanova, EPA Río Lérez (Pontevedra), EPA do Berbés (Vigo).
  • A modalidade a distancia telemática impártese no IES San Clemente (Santiago de Compostela). 

- Bacharelato para persoas adultas:
 • Ensinanzas que conducen á obtención do título de Bacharelato. 
 • Teñen o mesmo currículo e a mesma organización xeral que o bacharelato de réxime ordinario.
 • Estas ensinanzas poden cursarse en dous anos escolares, por curso completo, ou por materias de forma independente. Se se opta por cursar materias de forma independente, non se deberán superar os 32 períodos lectivos semanais.
 • O alumnado pode permanecer nestes estudos durante máis tempo: seis anos na modalidade presencial e sen límite na modalidade a distancia.
 • Pódense cursar polas modalidades presencial, semipresencial e a distancia telemática.
  • Na modalidade semipresencial, o alumnado ten que asistir obrigatoriamente a unha hora semanal de titoría por cada unha das materias que curse.
  • Na modalidade a distancia telemática, recibe a súa atención a través dunha plataforma de educación a distancia e non ten titorías presenciais obrigatorias. Estas ensinanzas son impartidas desde o IES San Clemente, de Santiago de Compostela, para toda Galicia. Os exames poden realizarse nos centros EPA de todas as cidades galegas. 
 • Requisitos de acceso:
  • Posuír o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
  • Posuír o título de técnico nalgún Ciclo Formativo de Grao medio.
 •  Matrícula: 
  • Na modalidade presencial, primeira quincena de setembro.
  • Na modalidade semipresencial, primeira quincena de setembro.
  • Na modalidade a distancia telemática, 2ª quncena de setembro a aproximadamente finais de novembro.  
 •  Saídas:
  • Ciclos Formativos de Grao Superior
  • Universidade
  • Mundo laboral
 • Centros: 
  • Podes consultar a rede de centros na modalidade presencial nesta ligazón.
  • A modalidade semipresencial pode cursarse nos seguintes centros: EPA Eduardo Pondal (A Coruña), IES de Cedeira, EPA Santa María de Caranza (Ferrol), IES As Telleiras (Narón), IES San Clemente (Santiago de Compostela), IES Monte Castelo (Burela), IES de Foz, EPA Albeiros (Lugo), IES Río Cabe (Monforte), IES de Ribadeo, IES Lois Peña Novo (Vilalba), IES Martaguisela (O Barco de Valdeorras), IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño), EPA de Ourense, EPA Río Lérez (Pontevedra) e EPA do Berbés (Vigo).
  • A modalidade a distancia telemática impártese no IES San Clemente (Santiago de Compostela).

- Ciclos formativos para persoas adultas:
 •  A formación profesional no sistema educativo comprende un conxunto de ciclos formativos, tanto de grao medio como de grao superior, cunha organización en módulos e con contidos teórico-prácticos que teñen como finalidade a adquisición das competencias necesarias para unha inserción laboral satisfactoria e o desempeño de diversas profesións. 
 • Toda a información relativa a esta oferta polo réxime das persoas adultas, á rede de centros, aos períodos de matriculación, á documentación necesaria, ás saídas académicas e profesionais, etc., pode atopala nesta ligazón.

- Ensinanzas non regradas:

Son ensinanzas que abordan contidos e habilidades de grande interese para as persoas adultas, malia non conduciren á obtención dun título académico. Algunhas delas son:
 • Cursos de Aula Mentor: Cursos impartidos a distancia orientados a mellorar a capacitación profesional e a formación cultural das persoas adultas. Para unha información completa e actualizada sobre os cursos ofertados, as aulas existentes, etc., pódese acceder á páxina web das Aulas Mentor.

  Aulas MENTOR

 • Galego e castelán para persoas inmigrantes: Dirixido a cidadáns doutros países, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, que necesiten coñecer as linguas oficiais.


Para máis información, consulta a web da Consellería e o folleto informativo editado pola Xunta de Galicia, fontes das informacións aquí recollidas.

  15/8/14

  ENSINANZAS OFICIAIS DE IDIOMAS

  Que son as Escolas Oficiais de Idiomas (EOI)?
  Son centros docentes públicos para a aprendizaxe de idiomas e para a súa práctica. Nelas foméntase especialmente o estudo das linguas oficiais dos estados membros da Unión Europea, das linguas cooficiais existentes en España e do español como lingua estranxeira. Así mesmo, facilítase o estudo doutras linguas que por razóns culturais, sociais ou económicas presenten un interese especial. As ensinanzas de idiomas forman parte, dentro do sistema educativo, das ensinanzas de réxime especial.

  Matrícula:
  Pódese matricular nunha EOI calquera persoa que teña 16 anos cumpridos no ano en que comece os estudos, se se trata da 1ª lingua estranxeira cursada na ESO; ou 14 anos, no caso das restantes linguas.

  Idiomas:
  Nas EOI de Galicia pódense estudar ata once linguas: alemán, árabe, chinés, español paa estranxeiros, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso e xaponés.

  Plan de estudos:
  Organízase en 3 niveis.
  • Básico (dous anos; tres no caso do chinés e do xaponés)
  • Intermedio (dous anos; tres no caso do árabe, do chinés e do xaponés).
  • Avanzado (dous anos).
  Certificación:
  Ao remate de cada nivel hai que superar unha proba de certificación, que dá dereito á expedición do certificado oficial correspondente:
  • Certificado de nivel básico (nivel A2 do Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas (MCERL).
  • Certificado de nivel intermedio (nivel B1 do MCERL.
  • Certificado de nivel avanzado (nivel B2 do MECRL). 

  Réximes:
  As persoas que queiran estudar nunha EOI teñen varias opcións:
  • Réxime oficial, no que se poden cursar os estudos nunha destas modalidades:
   • Presencial, con tres sesións de 90 minutos por semana na EOI.
   • A distancia, só no caso do inglés, por medio do programa "That's English!"
  • Réxime libre, para que as persoas non escolarizadas nunha EOI poidan obter os certificados dos distintos niveis mediante a superación das probas de certificación.
  Acceso con coñecementos previos do idioma:
  As persoas con coñecementos previos da lingua poderán acceder a un curso distinto do primeiro de nivel básico, como alumnado oficial, por medio de:
  • Proba de clasificación: avalían os coñecementos da lingua para dar acceso ao curso que corresponda, segundo os resultados da proba.
  • Acceso directo por titulación: as instrucións de matrícula establecen cada ano as titulacións ou os certificados de coñecemento do idioma que dan acceso a cada curso.
  • Título de bacharelato: permite acceder directamente ao primeiro curso de nivel intermedio na primeira lingua estraneira cursada no bacharelato.
  Outros estudos ofertados:
  Ademais dos estudos regrados, as escolas oficiais de idiomas ofertan outros cursos de actualización e perfeccionamento en idiomas:
  • Cursos de actualización lingüística e comunicativa (CALC) para o profesorado.
  • Cursos para sectores profesionais (audiovisual, comercio, turismo, medio mariño, etc).
  • Cursos preparatorios para as probas CELGA.
  • Cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior.
  • Outros cursos de formación do profesorado en colaboración cos centros de formación e recursos (CFR), e o Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI).  

  EOI en Galicia:
  Na actualidade hai once escolas oficiais de idiomas, das que ademais dependen 20 seccións, nas catro provincias galegas.

  Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:
   

  14/8/14

  AS ENSINANZAS DEPORTIVAS

  As ensinanzas deportivas están dentro do sistema educativo. Son de réxime especial porque se poden simultanear con outros estudos, xa que teñen unha estrutura adaptada ás necesidades formativas de tecnificación e o rendemento deportivo canto a duración, horarios, prácticas, etc.

  Finalidade: Formación de técnicos (monitores e adestradores) en diferentes modalidades e especialidades. 

  Estrutura e titulación: Organízanse en Ciclo Medio (niveis I e II), conducente ao título de técnico deportivo; e Ciclo Superior (nivel III), conducente ao título de técnico deportivo superior. Son as únicas titulacións oficiais no ámbito deportivo e teñen validez académica e profesional en todo o Estado. 

  Acceso
  • Grao Medio
   • Requisitos académicos: 
    • Título de graduado en ESO ou equivalente, e superar unha proba específica. En ausencia disto, ter 17 anos e superar unha proba de madureza. A proba de madureza poderase sustituír pola proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio de Formación Profesional ou de Artes Plásticas e Deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 
    • Para acceder ao segundo nivel de Grao Medio, ter superados os estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou especialidade deportiva.
   • Requisitos deportivos:
    • Primeiro nivel: a) Superar unha proba de carácter específico na que se avalían as capacidades físicas e técnicas da especialidade correspondente; b) Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na especialidade ou modalidade correspondente.
    • Segundo nivel: a) Proba específica, de ser o caso; b) Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na especialidade ou modalidade corespondente.
  •  Grao Superior
   • Requisitos académicos:
    • Título de técnico deportivo da mesma modalidade ou especialidade.
    • Título de bacharelato ou equivalente. En ausencia disto, ter 19 anos e superar unha proba de madureza. A proba de madureza poderase substituír pola parte común da proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior de Formación Profesional ou de Artes Plásticas e Deseño, ou de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
   • Requisitos deportivos:
    • Superar unha proba de carácter específico.
    • Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na especialidade ou modalidade correspondente. 
  Estudos posteriores: Pódese acceder a graos universitarios como o de maxisterio (especialidade de educación física) ou de ciencias da actividade física e o deporte. Permite a validación con outras ensinanzas do ámbito educativo.
   
  Oferta educativa:
  • Centros dependentes da Consellería
    • Fútbol
     • IES Cruceiro Baleares (Culleredo. A Coruña)
     • IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
     • IES Río Cabe (Monforte de Lemos. Lugo)
    • Balonmán
     • IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
    • Baloncesto
     • IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa Pontevedra)
    • Atletismo
     • IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)
    • Fútbol sala
     • CIFP A Farixa (Ourense)
  • Centros privados autorizados
    • Fútbol sala
     • CADF Constantino Castro Ruso. Federación Galega de Fútbol sala (Vigo)
     • CADF Federación Galega de Fútbol (A Coruña) 
    •  Fútbol
     • CADF Federación Galega de Fútbol (A Coruña)
     • CADF Real Club Deportivo da Coruña (Abegondo. A Coruña)
    • Hípica
     • CPR Santa Apolonia (Santiago de Compostela)
     • CPR Cemar (Mondariz Balneario. Pontevedra)
    • Deportes de invierno
     • CPR Salvacón (Ourense) 
  Máis información nas seguintes ligazóns:

  Outros estudos similares: Familia Profesional de Actividades físico-deportivas (En Formación Profesional, que inclúe Ciclos de Grao Medio e Ciclos de Grao Superior). Consulta o folleto informativo.

  13/8/14

  AS ENSINANZAS ARTÍSTICAS


  As ensinanzas artísticas pertencen ás ensinanzas de réxime especial. Dentro delas podemos distinguir:
  1. Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño (Ciclos Fomación Profesional)
  2. Ensinanzas Superiores de Deseño
  3. Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais
  4. Ensinanzas Superiores de Arte Dramática
  5. Ensinanzas de Danza
  6. Ensinanzas de Música

  Na web da Consellería atoparás informacións sobre todas as ensinanzas artísticas. Visítaa se tes dúbidas.

  1. ENSINANZAS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO (CICLOS FP)

  Abordan a aprendizaxe das técnicas artísticas, así como os oficios artísticos tradicionais.
  Estrutura: Estrutúranse en familias profesionais semellantes ás de Formación Profesional. Hai Ciclos de Grao Medio (título de técnico) e Ciclos de Grao Superior (título de técnico superior).
  En que consisten? Consisten nunha formación teórico-práctica na escola onde se imparte; e unha formación práctica en empresas, estudios ou talleres.
  Duración: 2 cursos académicos.
  Para que serven? A titulación de técnico permite acceder ao mundo laboral e tamén a inserción no bacharelato ou nos ciclos formativos de grao superior de Formación Profesional Específica ou de Artes Plásticas e deseño. Pola súa banda, a titulación de técnico superior permite acceder directamente a estudos uiversitarios relacionados coa profesión estudada, así como a inserción no mundo laboral.
  Acceso:
  1. Ciclos de Grao Medio:
  - Con requisitos académicos: Cómpre superar unha proba específica co título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO).
  - Acceso directo co bacharelato de artes.
  - Sen requisitos académicos: Con 17 anos cupridos, cómpre superar unha proba de madureza e a proba específica.
  2. Ciclos de Grao Superior:
  - Con requisitos académicos: Acceso directo co título de bacharelato de artes; co título de bacharelato de calquera outra especialidade, cómpre superar a proba específica.
  -Sen requisitos académicos: Superar a proba de madureza + a proba específica con 19 anos cumpridos no ano de realización da proba.
  Que estudar e onde?
  • EASD Antonio Faílde (Ourense): CM ebanistería artística, CS ilustración, CS fotografía artística.
  • EASD Mestre Mateo (Santiago): CM procedementos de xoiaría artística, CS xoiaría artística, CS arquitectura efémera, CS fotografía artística.
  • ESAD Pablo Picasso (A Coruña): CM dourado e policromía, taller cerámica artística (oferta modular) CS artes aplicadas á escultura, CS fotografía artística, CS ilustración.
  • ESAD Ramón Falcón (Lugo): CM serigrafía artística, CS gravado e técnicas de estampación, CS cerámica artística, CS fotografía artística.
  • Existen varios centros privados autorizados, dous deles en Vigo e un en Ourense.
  Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

  2. ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO

  Finalidade: Proporciona aos futuros profesionais unha adecuada formación artística, científica e técnica, así como unha formación de calidade e unha titulación superior en diversos ámbitos do deseño.
  Duración: 4 cursos académicos máis un proxecto final.
  Titulación: Equivalente a un Grao universitario.
  Especialidades: deseño gráfico, de interiores, de moda e de produto.
  Acceso:
  - Con requisitos académicos: Título de bacharelato ou proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos superada + proba específica. Acceso directo co título de técnico superior en artes plásticas.
  - Sen requisitos académicos: Con 19 anos cumpridos no ano do acceso cómpre superar unha proba de madureza e unha proba específica.


  Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

   3. ENSINANZAS DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

  Finalidade: Grao cuxo obxectivo é formar a profesionais responsables de manter en bo estado o patrimonio artístico.
  Titulación: Graduado universitario.
  Acceso:
  -Ter o título de bacharelato ou equivalente;
  - Ou ter superada a proba de madureza para maiores de 25 anos.
  En calquera destes casos, haberá que superar unha proba específica de acceso.
  - Ten acceso directo quen estea en posesión do Título de Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño.
  Como poderás comprobar na ligazón da oferta educativa e na web do único centro onde se poden cursar estes estudos en Galicia, impártense 3 especialidades: aqueoloxía, pintura e escultura.


  Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

  4. ENSINANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICA

  Finalidade: Estas ensinanza teñen como finalidade a formación de creadores e profesionai das artes escénicas, de pedagogos e investigadores do feito teatral, así como de especialistas noutros campos ou ámbitos directa ou indirectamente relacionados coa teoría, a tecnoloxía e a práctica teatral.
  Duración: 4 anos.
  Titulación: Título superior, equivalente ao de Grao universitario.
  Oferta educativa: 3 especialidades cos seus correspondentes itinerarios.
  • Dirección escénica e dramaturxia (dirección escénica e dramaturxia).
  • Interpretación (textual, xestual e de interpretación con obxectos).
  • Escenografía.
   Acceso:
  - Ter o título de bacharelato ou equivalente; ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos; ou superar unha proba de madureza específica para maiores de 19 anos que acredite que se posúe a madureza en relación cos obxectivos do bacharelato, e os coñecementos, as habilidades e as aptitudes que cómpren para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas.
  - Superar unha proba específica da especialidade á que se pretenda acceder. Esta proba consta de dúas partes: 1ª parte. Común a todas as especialidades e con carácter eliminatorio, consistente na realización dun comentario sobre un texto dramático e dun fragmento de ensaio teatral. Anualmente faise pública na web da ESAD (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia-Vigo) unha listaxe de lecturas recomendadas; 2ª parte. Específica para cada especialidade.


  Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

  5. ENSINANZAS DE DANZA

  Poden ser regradas (nos Conservatorios deDanza), que proporcionan un título con validez académica e profesional; e non regradas (en Escolas de Danza), que proporcionan un certificado.
  Estrutura: 3 ciclos
  • Ensinanzas de Grao Elemental: 4 cursos académicos. Os criterios de admisión son establecidos por cada centro en función das aptitudes físicas e expresivas dos aspirantes restecto da danza e do sentido musical, que se avalían mediante unha proba. Neste nivel se obtén un simple certificado.
  • Ensinanzas de Grao Medio: 3 ciclos de 2 cursos cada un (6 anos). Para acceder, é preciso superar unha proba en xuño. A proba será diferente de acordo co ciclo ou curso no que se queira ingresar.
  • Ensinanzas de Grao Superior: 1 ciclo de 4 cursos. Para acceder se require ter o título de bacharelato; ou ter superado o 3º ciclo de Danza e superar unha proba ordinaria para cada especialidade. Caso de non cumprir os anteriores requisitos, requírese superar unha proba extraordinaria. Habitualmente celébranse antes do 15 de xullo. Obtense o Título Superior, que equivale a un Grao universitario. Este nivel non se imparte en Galicia.
  Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

  6. ENSINANZAS DE MÚSICA

  Poden ser regradas (nos Conservatorios de Música), que proporcionan un título con validez académica e profesional; e non regradas (en Escolas de Música), que proporcionan un certificado.
  Estrutura: 3 graos
  • Grao Elemental: Hai que ter entre 8 e 14 anos. Consta de 4 cursos académicos. Cada centro establece os criterios de admisión para comprobar as aptitudes musicales dos candidatos.
  • Grao Medio: 3 ciclos de 2 anos cada un deles (6 anos en total). Non hai límite de idade para acceder. Hai que superar unha proba que varía segundo o ciclo ou curso que se queira facer e que atende ás aptitudes e coñecementos musicais da persoa interesada.
  • Grao Superior: Un único ciclo de 4 cursos. Obtense un título superior, equivalente para todos os efectos a un Grao universitario. Para acceder, hai que ter o título de bacharelato ou equivalente; ou ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos; ou superar unha proba de madureza específica para maiores de 19 anos que acredite que se posúe a madureza en relación cos obxecivos do bacharelato. Ademáis, hai que superar unha proba ordinaria específica da especialidade mediante a que se acredite a posesión das competencias previas necesarias para o aproveitamento destas ensinanzas superiores. A posesión do título profesional de música fará parte da cualificación final da proba específica, ponderándose nun 40% do valor da cualificación final.
  Os graos elemental e medio cúrsanse nos conservatorios profesionais de música; o grao superior impártese nos conservatorios superiores de música.


  Para máis información, accede ás seguintes ligazóns: